< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (ספר): מחקרי עירוניות בישראל/פלסטין: מגמות עכשוויות (איתי בארי ואורן שלמה) [עברית] דדליין לתקצירים=1.7.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2051201/

קול קורא לכתיבת מאמרים לספר: אסופת המאמרים ביוזמת 'קהילת מחקרי עירוניות ישראל' מבקשת להמשיג, לעדכן, לתכלל, לפתח ולנתח את הידע לגבי עיור ועירוניות בישראל/פלסטין במאה ה-21 .בכך הספר מבקש לייצר מבט מחקרי רחב על הצורות העירוניות השונות שמתקיימות במרחב שבשליטת ישראל וביחסי הגומלין ביניהן, ובראשן העירוניות הישראלית והפלסטינית, הפרברית והכפרית. לקול הקורא המלא ופרטים נוספים בקישור המצורף

https://drive.google.com/file/d/1JaQXkFqr_915mDiBkygOlb8Eg9gaHA_3/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה