< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: כתיבת סקירה מדעית בנושא אופני הערכה במקצועות ההומניסטיקה [יוזמה בחינוך, ירושלים] דדליין=14.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2050505/

צוות המומחים של 'היוזמה-מרכז לידע ולמחקר בחינוך' בנושא לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך בישראל הוקם במענה לצורך של משרד החינוך במטרה ללמוד מהידע הקיים במחקר ובשטח על סוגיות שונות הנוגעות ללימודי הומניסטיקה בעת הזו.

כדי להעמיק את הידע בנושא אופני הערכה במקצועות ההומניסטיקה, מזמין צוות המומחים הצעות לסקירה מדעית אשר תשמש בסיס לדיוני הצוות ולהמלצותיו בכתיבת המסמך המסכם.

מטרת הסקירה: הסקירה מיועדת לאסוף ולרכז מחקרים ומידע ממדינות נבחרות בעולם ומישראל על סוגיות הנוגעות לדרכי הערכה במקצועות ההומניסטיקה.

בקישור הבא מידע מפורט לגבי הנושאים לסקירה, לוחות הזמנים ונהלי ההגשה: https://bit.ly/38I4JDy

הצעות מקדמיות יש לשלוח עד לתאריך 14.5.22 למרכזת הוועדה – ד"ר טלי פרידמן tali.education@academy.ac.il
מידע נוסף על היוזמה ועל צוות המומחים ניתן לקראת כאן: https://bit.ly/3vYkoqb

מפרסם ההודעה
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה