< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תמיכה במחקר, מטעם מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח [ישראל] דדליין=2.5.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2040909/

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במחקר מטעם מכון בן־צבי
תשפ”ב – 2022
מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח תומך במחקר מתקדם הקשור
לתחומי העניין של המכון. התמיכה מיועדת לפרויקטים של חוקרים בעלי תואר
ד”ר או פרופ’. עדיפות תינתן לחוקרים בתחילת דרכם האקדמית.
סכום התמיכה הוא 10000 ₪ לכל היותר. את הבקשה לתמיכה במחקר יש
. לשלוח למכון בן־צבי עד ליום שני, א’ באייר תשפ”ב, 2 במאי, 2022
efrate@ybz.org.il : לכתובת
הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:
1 . שם מגישי הבקשה.
2 . כותרת המחקר.
3 . תיאור מפורט של המחקר )כחמישה עמודים(.
4 . שלבי העבודה ולוח הזמנים המשוער להשלמת המחקר.
5 . אם מדובר בעיבוד טקסט יש לציין נתונים על אודותיו: לשונו, אורכו, טיבו,
רמת הקושי והמורכבות שבפענוחו.
6 . מבצע/י המחקר – אם יש עוזרי מחקר, יש לציין את תפקידם ואת מספר
השעות המשוער להעסקתם.
7 . קורות חיים של מבצע/י המחקר כולל רשימת פרסומיהם.
8 . פירוט משוער של עלויות המחקר, צילומים, הדפסות וכדומה.
9 . תמיכה קודמת מקרנות ומגופים נוספים. יש לציין את הסכומים שהתקבלו
מכל מקור תקציבי לצורך המחקר המוצע.
10 . בקשות תמיכה מקרנות ומגופים נוספים.
הבהרות
א. מענקי המחקר מיועדים למחקרים שאינם חלק מעבודת דוקטור ואינם
מיועדים לסייע לפרסומה כספר.
ב. בסיס החישוב לשכר עוזרי המחקר יהיה על פי תעריפי האוניברסיטה
העברית ויד יצחק בן־צבי.
ג. קבלת תמיכה ממכון בן־צבי מותנית בהסכמה לזכות סירוב ראשון לפרסום
אשר תישמר למכון.
ד. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לתשלום לחוקר עצמו או לבן משפחה
מדרגה ראשונה. התקציב מיועד להוצאות הנלוות של המחקר כגון: עוזרי
מחקר, צילומים, רכישת ספרים וציוד למחקר. במקרים מיוחדים תשקול הנהלת
המכון תמיכה בהוצאות הקשורות לעריכה ותרגום חומר מחקרי פרי עטו של
החוקר בעל המענק. על חוקר המעוניין להיעזר בכספי המענק למטרות אלו
לתאם זאת מראש עם צוות המכון. בכל מקרה תינתן התמיכה רק בשלבים
מוקדמים של עיבוד חומר לקראת פרסום, ולא אחרי התקשרות עם מו”ל לצורך
הוצאה לאור.
ה. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר למימון נסיעה לחו”ל.
ו. חוקר אשר מקבל את תקציב המחקר יוכל לממש אותו בכפוף למסירת קבלות
מתאימות.
ז. חוקר שהצעתו התקבלה יוכל לשוב ולהגיש בקשה להמשך תמיכה בשנה
שנייה ואחרונה.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added