< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תכנית איתם של פורום קהלת לתלמידי מחקר מצטיינים במדעי הרוח והחברה [ירושלים] דדליין=15.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2040113/

תכנית ייחודית לתלמידי מחקר מצטיינים לתואר שלישי במדעי הרוח והחברה.

מצורף טופס פרטים להגשה ראשונית. יש למלא עד לתאריך יד בסיוון 15/5. רק העולים לשלב הבא של המיון יתבקשו לשלוח קבצים נוספים.

התכנית לשנה עם אפשרות להארכה לפי שיקול דעת הפורום. התכנית כוללת מפגש שבועי במשרדי הפורום בירושלים. מלגה עד 75,000 ש"ח לשנה.

לטופס: https://forms.gle/Fp1q5Sxyugr64kdN7

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה