< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: ערים מעורבות בישראל, שנה אחרי אירועי מאי 2021 [הפתוחה, רעננה 05/22] דדליין=28.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2032601/

יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב, 22 במאי 2022 ,00:09-00:18

קרית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד דרך האוניברסיטה 1 ,רעננה.

בשיתוף עם יוזמות אברהם והמכון הישראלי לדמוקרטיה

האלימות הבין קהילתית, מעשי הלינץ', והחשש מפני עימות בין-אזרחי כולל באירועי מאי 2021 ,חשפו את שבריריות היחסים שבין יהודים לערבים בערים המעורבות והציפו את הצורך הדחוף בעיצוב מדיניות לחיים משותפים ולטיפול בבעיות הייחודיות לכל עיר ולכל קבוצה. לשם כך, יש הכרח להמשיך ולקיים דיון בקרב משרדי ממשלה, ארגונים, חוקרים ותושבים, לגבי האופן שבו המדינה, הרשות המקומית והחברה האזרחית צריכות לטפל בהשלכות האירועים אך בה בעת, בגורמים שתרמו להתהוותם.

ביום העיון נבקש להמשיך ולפתח דיון זה, במבט לאחור ובמבט צופה פני עתיד, באמצעות שלוש שאלות המתייחסות לבעיות הקיימות והמתהוות בערים המעורבות?

  • מהם השינויים התהליכים והמגמות אשר הונעו, הוחרפו או נפסקו בערים המעורבות בעקבות אירועי מאי ומה ניתן ללמוד מהם על אפשרויות חדשות לחיים משותפים בערים?
  • מהן הפעולות הדרושות על מנת לשפר את מציאות החיים והקשרים הבין-קהילתיים בערים המעורבות?
  • מהם הקווים המנחים להפעלת מדיניות ממשלתית ביחס לערים המעורבות ולערים מעורבות בהתהוות?

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים, לצד פעילות ופעילים חברתיים להגיש הצעות להרצאות העוסקות באחת או יותר משלושת שאלות אלו. על ההרצאות להיות מבוססות מחקר או פעילות ולשפוך אור או להוסיף ידע חדש לגבי השאלות שיעמדו במוקד יום העיון.
תקצירים בהיקף של 200 מילים יש לשלוח לכתובת denisch@openu.ac.il
עד לתאריך 28.3.2022 תשובות תישלחנה לפונים עד ה-2022.4.4

מפרסם ההודעה
אורן שלמה Orenshl@gmail.com
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה, רעננה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה