< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מכון המחקר ליהדות זמננו לדוקטורנטים/ות [העברית, ירושלים] דדליין=1.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2032305/

מלגות תלת שנתיות של מכון המחקר ליהדות זמננו לתלמידי/ות דוקטור מצטיינים/ות (תשפ"ג-תשפ"ה)

מודעה זו מנוסחת בלשון זכר והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

אנו שמחים להכריז על מלגות תלת שנתיות של מכון המחקר ליהדות זמננו לשנת תשפ"ג-תשפ"ה

לדוקטורנטים מצטיינים. המלגות מיועדות לאפשר לזוכים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר.

המכון יעניק מלגות תלת שנתיות בתחומים הבאים:

 1. לפחות מלגת מחיה אחת בתחום חקר השואה ורצח עם (כולל סוגיות של זיכרון, השפעות קצרות וארוכות טווח של האירועים וכד')
 2. לפחות מלגת מחיה אחת בתחום חקר יהדות זמננו באחד מהנושאים: חקר הציונות, מדינת ישראל והחברה הישראלית; חקר היהודים בעולם במאות העשרים והעשרים ואחת; יצירה תרבותית ודתית בעולם היהודי במאה העשרים והעשרים ואחת; דמוגרפיה של היהודים.

 

המלגות מיועדות לתלמידים מתחום מדעי הרוח (לרבות חינוך), החברה, משפטים או עו"ס.

 

הגשת המועמדות לשנת תשפ"ג (2022/2023) פתוחה בפני סטודנטים (מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ ובעולם) אשר יהיו תלמידי תואר שלישי בשנת תשפ"ג באוניברסיטה העברית בירושלים. יכולים להגיש מועמדות למלגה תלמידי מ"א מחקרי הנמצאים בשנת לימודיהם האחרונה למוסמך, בעלי תואר מ"א מחקרי, תלמידים במסלול ישיר לדוקטורט, או תלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (ככלל הכוונה לעד שנתיים מן ההרשמה לתואר, גם אם בזמן הזה אושרה הצעת הדוקטורט). מימוש הזכאות למלגה מחייב הרשמה ברשות לתלמידי מחקר עד 1 באוגוסט 2022 .

תלמידי מ"א מחקרי המבקשים להיות מועמדים למלגה יירשמו על תנאי ברשות לתלמידי מחקר לשנת הלימודים תשפ"ג, יגישו את כל חובות הלימודים שלהם עד 30 בספטמבר 2022 וימציאו אישור זכאות לתואר עד31 בדצמבר 2022 . מלגתו של תלמיד שלא יסיים את לימודיו למוסמך (כולל קבלת ציון על עבודת הגמר) עד תאריך זה תישלל.

המלגה ניתנת למשך שלש שנים לכל היותר. גובה המלגה השנתית 16,000 דולר. בנוסף, מקבלי המלגה יזכו בפטור משכר לימוד (למעט המלגאים המקבלים פטור במסגרת העסקתם כעוזרי הוראה). המלגה תשולם החל מאוקטובר של כל שנה, בתשלומים חודשיים, עד סוף ספטמבר, או במועד סיום המלגה, או עד לאישור הדוקטורט (המוקדם מבניהם). המשך הענקת המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. ועדת המלגות של מכון המחקר ליהדות זמננו תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה סמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאיה באופן המצופה.

במידה ומלגאי מכון המחקר ליה"ז יזכה במלגה דומה ממקור אחר אזי יצטרך להחליט באיזו מלגה הוא בוחר. בכל מקרה מלגת יה"ז לא תפוצל, ואפשר שתוגבל גם האפשרות של כפל מלגות.

 

התחייבויות המלגאים

1 . מקבלי המלגה יהיו רשאים לעבוד בשכר בהיקף של עד חצי משרה.

 1. המשך המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. ועדת המלגות תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי

המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה שמורה הסמכות להורות על הפסקת המלגה, אם

היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאי המלגה המפורטים בטפסי הגשת המועמדות. תנאי להמשך קבלת המלגה בשנה השנייה הוא מעבר משלב א' לשלב ב' (דהיינו אישור הצעת המחקר).

 1. מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת הדוקטורט

ויפעלו בהתאם לתקנון האוניברסיטה העברית לתלמידי מחקר. ככלל ובכפוף

לתקנון, יוכל תלמיד לצרף מדריך נוסף מאוניברסיטה מוכרת אחרת בישראל או

בחו"ל.

 1. מקבלי המלגה יתחייבו לשהות לכל הפחות שלושה ימים בשבוע ובכללם יום שלישי (יום חובה)

במשרד שיוקצה להם בבנין מכון המחקר ליה"ז.

עיקר פעילותם האקדמית תהייה בין כותלי האוניברסיטה העברית. מקבלי המלגה ישתתפו

בפעילויות האקדמיות והחברתיות של התוכנית.

 1. במקרים בהם מתעורר צורך בנסיעה לתקופה ארוכה (סמסטר או שנה) במהלך תקופת המלגה,

יגיש המלגאי מבעוד מועד, בקשה לוועדת המלגות לאשר לו לעשות שימוש במלגה בחו"ל. הבקשה תכלול:

א. הסבר על חשיבות הנסיעה ותרומתה למחקר

ב. אישור המדריך, כולל הסבר כיצד ישמר הקשר עם התלמיד בתקופת הנסיעה

ג. אישור מהמוסד המארח או מחוקר מארח (אם יש אירוח פורמלי) בציון אם השהייה

ממומנת ממלגה מטעם המוסד המארח

מלגתו של תלמיד שיסע ללא אישור ועדת המלגות תישלל.

המלגות ניתנות בכפוף לתקנון מלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור .

 

הגשת מועמדות

המסמכים הנדרשים לשם הגשת מועמדות:

 1. טופס מועמדות (באתר המלגה) וקורות חיים
 2. שני מכתבי המלצה (מכתב אחד מן המנחה, אם יש)
 3. כתב התחייבות למילוי תנאי המלגה (באתר המלגה)
 4. דוגמת כתיבה מחקרית (עבודה סמינריונית, מאמר וכדומה. עד 20 עמודים)
 5. גיליונות ציונים רשמיים לתואר בוגר ומוסמך

מסמכים נוספים:

מסטודנטים הלומדים לתואר מוסמך

 1. הצהרת כוונות מחקריות (עד עמוד)

מבעלי תואר מוסמך

 1. כל חוות הדעת על עבודת הגמר לתואר שני
 2. הצהרת כוונות מחקריות (עד עמוד)

מדוקטורנטים שעברו לשלב ב'

 1. תקציר של הצעת המחקר
 2. אישור מעבר לשלב ב' מהרשות לתלמידי מחקר

 

פרטים נוספים והרשמה באתר: http://scholarships.huji.ac.il

מועד אחרון להגשת מועמדות: 1.5.2022

בשאלות ניתן לפנות ל: karinc@savion.huji.ac.i

http://scholarships.huji.ac.il

https://drive.google.com/file/d/1l3IDGCC0Fe0WjC9Q8KwZAc6iN7grZ6rQ/view?usp=sharing

מפרסם ההודעה
קרין כהן מכון מחקר ליהדות זמננו האוניברסיטה העברית בירושלים טלפון: | +972.2.5881703 פקס +972.2.5881243 : karinc@savion.huji.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה