< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // איש/אשת סגל: בית ספר לתקשורת, המסלול האקדמי המכללה למנהל [ראשון לציון] דדליין=31.3.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2030603/

קול קורא להצטרפות לסגל האקדמי

בבית הספר לתקשורת, המכללה למינהל

 

בית הספר לתקשורת במסלול האקדמי המכללה למינהל, מזמין מועמדים ומועמדות בראשית דרכם האקדמית להגיש את מועמדותם להצטרפות לבית הספר במשרה של חבר/ת סגל, החל בשנת הלימודים תשפ”ג.

 

דרישות סף:

– תואר שלישי בתחום רלוונטי ללימודי תקשורת (לדוגמה: תקשורת, קולנוע וטלוויזיה, מנהל עסקים, פסיכולוגיה), או זכאות לתואר, כאמור עד מועד תחילת ההעסקה באוקטובר 2022.

– פרסומים (או מאמרים שהתקבלו לפרסום) בכתבי עת אקדמיים שפיטים או בהוצאות לאור אקדמיות.

 

יתרון:

– ניסיון מקצועי באחד מתחומי תקשורת ההמונים בדגש על הזירה הדיגיטלית.

– ניסיון בהוראה.

 

המועמדים והמועמדות מתבקשים להגיש את המסמכים שלהלן:

– מכתב פנייה (בצירוף פרטי קשר מלאים) המציג את הפרופיל האקדמי של המועמד/ת, ובכללו פירוט תחומי המחקר וההוראה של המועמד וכיווני ההתפתחות האקדמית בעתיד.

– מסמך קורות חיים אקדמיים בעברית ובאנגלית ובכללו רשימת פרסומים בעברית ובאנגלית, השתתפות בכנסים, הוראה, וכל ניסיון אקדמי רלוונטי אחר.

– עותקים (דיגיטליים) של פרסומים אקדמיים.

– סילבוסים של קורסים בהנחיית המועמד/ת, ככל שישנם.

– דוחות הערכה ומשובי הוראה, ככל שישנם.

– שתי חוות דעת של מומחים בתחום המחקר של המועמד המכירים את המועמד/ת ואת עבודתו/ה.

– שמות של עד שלושה ממליצים אפשריים, בעלי ניסיון אקדמי ומוניטין, בצירוף פרטי הקשר שלהם/ן.

 

יש לשלוח את הפניות לדיקאן בית הספר, ד”ר דן ערב, עד 31/3/2022, באמצעות מזכירת הסגל, גב’ כוכבית בקל, כתובת דוא”ל: Tikshoret@colman.ac.il

 

הליך הקליטה:

מועמדים/ת שיימצאו ראויים/ות לאחר מיון ראשוני יוזמנו (א) לראיון; (ב) להצגת מחקר בסמינר הסגל (Job Talk).

 

הודעה בדבר תנאי העסקה תימסר למועמדים/ות שעברו את שלב המיון הראשוני.

 

המינוי כפוף לכללי המכללה למינהל ולאישור מוסדותיה; בית הספר אינו מתחייב למנות מועמד/ת כלשהו ושומר את הזכות לאתר מועמדים/ות מתאימים באפיקים נוספים.

Message publisher
ד"ר דן ערב aravdan@gmail.com
Full address
המסלול האקדמי המכללה למינהל, אלי ויזל, ראשון לציון, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added