< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס יהודה שנהב-שהרבני לתרגום ולמחקר [מכון ון ליר & אונ ת"א] דדליין=31.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2030208/

קול קורא: פרס יהודה שנהב-שהרבני לתרגום ולמחקר
מכון ון ליר בירושלים והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב מעניקים זו השנה השנייה את הפרס לתרגום ולמחקר ברוח מחשבתו ועשייתו הענפה של יהודה שנהב-שהרבני.

פועלו הרב של פרופ' יהודה שנהב-שהרבני במחקר, בהוראה, בתרגום ובזירה הציבורית מציב אותו כאחד האינטלקטואלים הבולטים בישראל כיום. מגוון הנושאים שחקר ושפרסם בהם מאמרים וספרים לאורך עשרות שנים משתרע על פני שדות ידע נרחבים, החל בסטטיסטיקה, עבור בפילוסופיה של המדע, חקר הניהול ולימודים פוסטקולוניאליים, וכלה בתרגום ובספרות. מחויבותו לסוציולוגיה של הידע ולהיסטוריה חברתית עוברת כחוט השני בין תחומים שונים ומגוונים אלו.
הפרס על שם יהודה שנהב-שהרבני ניתן לסירוגין בתחום התרגום ובתחום המחקר:

בתחום התרגום הפרס ניתן למתרגמות ולמתרגמים על תרגום טקסט ספרותי משפה לא-מערבית.
בתחום המחקר הפרס ניתן לתלמידי ולתלמידות דוקטורט ובתר-דוקטורט על מאמר מחקרי מקורי במדעי החברה.
לזוכה יוענקו פרס כספי בסך 1,000 דולר ומארז מספרי מכּתוּבּ مكتوب.
בשנת תשפ"ב יינתן הפרס על תרגום לעברית משפה לא-מערבית של טקסט ספרותי שטרם פורסם בעברית, לרבות רומן או מבחר סיפורים קצרים. עדיפות תינתן לתרגום מהשפה הערבית.

לפרטים על הגשת מועמדות > https://bit.ly/3BLorbY
המועד האחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, 31.3.2022

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה