< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הארכה ועדכון / מענק: הצעות מחקר בנושא הוגנות מגדרית באקדמיה [חיפה, ישראל] דדליין חדש=22.6.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2030207/

משמעות המונח הוגנות מגדרית (Gender Equity) “בהקשר תעסוקתי היא ייזום של מהלכים רצופים שמטרתם לקדם שוויון מגדרי בין גברים ונשים בשוק התעסוקה, וזאת לנוכח אי-שוויון מגדרי הרווח בכל תחומי החיים. באקדמיה אחוז הנשים בעמדות מפתח, בראשות מוסדות, במעגלים המצומצמים של קבלת ההחלטות ובתפקידים מתקדמים במחקר ובהוראה עדיין נמוך באופן משמעותי ביחס לגברים. גם אחוז הנשים שהגיעו לדרגה האקדמית הגבוהה ביותר – פרופסור מן המניין – נמוך משמעותית ממספר הגברים. בנוסף, טענה רווחת היא כי השיח האקדמי הרווח מכיל עדיין פרקטיקות מדירות גלויות וסמויות כנגד נשים.

הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מזמין חוקרות וחוקרים מתחומי משפטים, מדעי החברה והרוח ומתחומים אחרים להגיש הצעות למחקרים מקוריים שיערכו במגוון דיסיפלינות ומתודולוגיות ויעסקו בהוגנות מגדרית באקדמיה.

המחקרים עשויים לעסוק, בין היתר, בנושאים הבאים: הגדרת הוגנות מגדרית באקדמיה והבדלים בין סוגי מדיניות שונים לקידום שוויון מגדרי; מדיניות של קידום נשים באקדמיה מפרספקטיבה היסטורית; שטחי הממשק ואזורי ההתנגשות בין השאיפה להוגנות מגדרית לבין השאיפה לקידום מגוון והכלה רחבים ככל הניתן באקדמיה; מדיניות לעידוד שוויון מגדרי באקדמיה כהיבט של צדק חברתי וכהיבט של מודל עסקי-כלכלי ;חסמים בפני שוויון מגדרי שהם ספציפיים לאקדמיה ;השפעות של תמריצים כלכליים ומוסדיים על עידוד שוויון מגדרי באקדמיה;  השתקפות של היבטים מגדריים בנורמות “ניטרליות” לכאורה באקדמיה;  שילוב של נקודת מבט מגדרית בתכני מחקר ובשיטות מחקר; תת ייצוג נשים בתחומי מדע וטכנולוגיה באקדמיה ובמחקר; מבט משווה על יוזמות ותהליכים להנעת שוויון מגדרי במוסדות אקדמיים במדינות אחרות.

על המחקרים להיות רלוונטיים לאקדמיה הישראלית ולכלול המלצות מדיניות קונקרטיות. המטרה היא בעיקר לעודד גיבוש ידע חדש ורלוונטי לצורך קידום הוגנות מגדרית באקדמיה בישראל.

גובה המענקים: עד 5000 6000 ₪

את סכום המענק ניתן יהיה לנצל לפעילויות מחקריות אופייניות כגון העסקת עוזרי/ות מחקר, תרגום, עריכה, הפצת שאלונים, תמלול, ייעוץ סטטיסטי וכדומה.

תקופת המענק: יולי 2022- ספטמבר 2023

אופן הגשת הבקשה: למייל  genderlawcenter@gmail.com

מועד אחרון להגשת הבקשה 22.6.2022:

על הבקשה לכלול את המרכיבים הבאים:

  • תיאור נושא המחקר, מטרת המחקר, שיטות הביצוע והתרומה המחקרית המצופה (עד 3 עמ’)
  • לוח זמנים משוער והערכה תקציבית
  • קורות חיים ורשימת פרסומים

מקבלי/ות המענקים יתחייבו להשתתף בשולחן עגול או בכנס, שיערוך הפורום ולהציג את ממצאי המחקר; יציינו את שם הפורום בכל פרסום שינבע מהמחקר הממומן; יאפשרו לפורום לפרסם את עיקרי המחקר באתר הפורום.

פרטים נוספים באתר הפורום: https://law.haifa.ac.il/2021/10/06/migdarn/

לשאלות ניתן לפנות לפורום באמצעות כתובת המייל המצוינת לעיל.

קישור להזמנה: https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:cfef4957-0d26-3b2d-8f8b-4958aaf0797f

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added