< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): חוק עקרונות האסדרה החדש (איריס סורוקר) [עברית] דדליין לתקצירים=1.4.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2030203/

בנובמבר 2021 נפל דבר בישראל: הכנסת אימצה חוק חדש – חוק עקרונות האסדרה, התשפ”א-2021. חוק זה מהווה התפתחות עיקרית במשפט הציבורי הישראלי. החוק מניח תשתית חקיקתית לאופן שבו מנוהלת המערכת הרגולטורית ומעוצבת רגולציה בישראל, ובתוך כך מקים רשות חדשה: רשות האסדרה. קול קורא זה, מטרתו להזמין חוקרות וחוקרים לפרש את החוק, להפוך ולהפוך בו, להציג ניתוח תכליתי ומשווה, לדון בהשלכותיו הצפויות ובכלל זאת בתועלותיו או בביקורות עליו, ובעיקר: להניח יסודות חלוציים ליישום החוק. המאמרים יכולים לעסוק בחוק או בחלקים מסוימים בו מנקודות מבט שונות – דוקטרינריות, נורמטיביות, השוואתיות, אמפיריות או אחרות.
מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, בשיתוף עם המחלקה למשפט כלכלי בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, מזמינים חוקרות וחוקרים להגיש הצעות למאמרים בנושא זה, שיפורסמו בכרך ייעודי של כתב העת מחקרי רגולציה. יודגש, כי בחירת המאמרים ופרסומם ייעשה לפי שיקול דעתו האקדמי המלא של מרכז חת בלבד.
תיאור הנושא
חוק עקרונות האסדרה נחקק בעקבות המלצותיו של צוות בין-משרדי שהוקם במטרה לבחון את דרכי ההתמודדות עם הבעיות המבניות במערכת הרגולטורית בישראל ולייצר תשתיות ארוכות טווח לקידום מדיניות הרגולציה המיטבית (Better Regulation) בישראל.
החוק מורכב משלושה רבדים מצטברים. ראשית, החוק קובע כי בעת קביעת רגולציה, נדרשים רגולטורים לפעול לאור העקרונות המנחים לרגולציה מיטבית. עקרונות אלו נועדו להתוות את מאפייניה של רגולציה איכותית כיעד אליו המערכת הרגולטורית נדרשת לשאוף, ובהם: עקרון הנחיצות לפיו הרגולציה נדרשת להגשמת אינטרס מוגן; עקרון מקסום התועלת לחברה ולמשק וניהול סיכונים; עקרון שקילת ההשפעות (כלכליות, חברתיות וסביבתיות) ועלות הציות (עלות ישירה, עקיפה וביורוקרטיה); עקרון שיתוף ציבור ושקיפות; עקרון ההתבססות על נתונים ועל השוואת חלופות; עקרון הדיפרנציאליות (התחשבות בסוג המפוקחים ובמידת הסיכון, ובפרט בעסקים קטנים ובינוניים); עקרון ההתבססות על סטנדרטים בינלאומיים; עקרון הישימות הדיגיטלית; עקרון התיאום בין רגולטורים; ועקרון קידום תחרות והפחתת יוקר מחייה והתחשבות בזכויות ואינטרסים המושפעים ישירות מהרגולציה. שנית, החוק קובע שורה של חובות לרגולטורים ובהם החובה לערוך בחינה בדיעבד של רגולציה; לפרסם תכנית שנתית; לפרסם את כלל הרגולציה – כולל נהלים והנחיות – במאגר רגולציה אחוד; להקים תהליך דיגיטלי בקביעת חובת רישיון חדשה; ועוד. החוק מחזק בין היתר את הפרקטיקה הממשלתית המעוגנת בהחלטות ממשלה לקיים תהליך הערכת השפעות רגולציה (Regulatory Impact Assessment). שלישית, מקים החוק את רשות הרגולציה כ-Regulatory Oversight Body האמונה על הבקרה הפנים-ממשלתית על המערכת הרגולטורית. החוק קובע כי הרשות תמלא חמישה תפקידים מרכזיים: ייעוץ לממשלה בענייני מדיניות רגולציה ובכלל זאת עריכת מחקרים ופיתוח שיטות העבודה הממשלתיות בתחום; הנחיה והכשרה מקצועית לרגולטורים; קידום תהליכי תכנון ותיאום ושיתוף פעולה בין רגולטורים וסיוע ביישוב מחלוקות בין רגולטוריים; בקרה על “זרם” הרגולציה החדשה; ובקרה על “מלאי” הרגולציה הקיימת. רשות הרגולציה עתידה לקום כיחידת סמך עצמאית ומקצועית במשרד ראש-הממשלה. לבסוף, קובע החוק הסדר ייחודי ביחס לתאגידים ציבוריים המוסמכים לקבוע רגולציה (ובכללם הרגולטורים הפיננסיים).

הגשת הצעה למאמר
יש לשלוח את תקציר המאמר (1-3 עמודים) לצד קורות חיים ורשימת פרסומים, למרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, דוא”ל hethcenter@colman.ac.il; עד לתאריך 1/4/2022.

הצעות המאמרים תובאנה לשיפוט במרכז חת לחקר התחרות והרגולציה. המרכז שומר על שיקול דעתו לאשר או לדחות הצעה. המאמרים יתפרסמו בכתב העת “מחקרי רגולציה” – כתב עת אקדמי אינטרדיסציפלינרי המפורסם על ידי מרכז חת, וזאת לאחר שיפוט אקדמי אנונימי, ולפי שיקול דעתו של מרכז חת. החוקרים/ות ישתפו פעולה להטמעת הערות מערכת כתב העת.

מרכז חת שומר על שיקול דעתו לערוך מפגשי חוקרים, יום עיון להצגת מחקרים, וכן להזמין את החוקרים/ות להרצות בנושא המחקר, גם במסגרת הקלטת וידאוקאסט להפצה.
מרכז חת מעודד את החוקרים/ות להציע את המאמר לפרסום באנגלית בכתבי עת בעולם.

מסגרת הזמן:
שולחן עגול ייערך במכללה למינהל בראשל”צ ביוני 2022;
טיוטה מתקדמת של המאמר תוגש עד ליום 19 לאוקטובר 2022 ותועבר לעיון מערכת כתב העת מחקרי רגולציה ולשיפוט אקדמי אנונימי;
המאמר הסופי (לאחר שיפוט אקדמי והטמעת הערות המערכת) יוגש בפברואר 2022.

דגשים טכניים להגשת מאמר:
• המאמרים יוגשו בשפה העברית (לא באנגלית).
• סוג הקובץ: WORD
• ההפניה למקורות תתבצע לפי כללי האזכור האחיד המקובלים במשפטים, ראו: https://www.nevo.co.il/Content/Pirsumim/images/izkur2021.pdf
• קישורים לאינטרנט יש לכתוב בתבנית מקוצרת. ניתן להשתמש במנוע קיצור כתובות URL באתר https://bitly.com/
• אין להשתמש בצבע. איורים וגרפים יופיעו בשחור-אפור ובטקסטורות.
• יש לצרף תקצירים בעברית (בראש המאמר) ובאנגלית (בנפרד).
• לדוגמאות מאמרים ניתן לעיין בכרכי כתב העת מחקרי רגולציה בקישור:
https://www.colman.ac.il/teaching/our-centers/heth-center/studies-of-regulation/

לשאלות ניתן לפנות לד”ר איריס סורוקר: iris@soroker.co.il

בברכה,

השופטת בדימוס ד״ר איריס סורוקר

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added