< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): מבטים: כתב עת לתרבות חזותית, גיליון מס' 2 (תהילה שדה) [עברית] דדליין לטקסט מלא=1.5.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2022721/

CFP: Mabatim: Journal of Visual Culture, #2

קול קורא להגשת מאמרים לגיליון השני של “מבטים: כתב עת לתרבות חזותית”. מבטים הוא כתב עת אקדמי שפיט בשפה העברית הרואה אור מטעם המחלקה לאמנויות באוניברסיטת בן -גוריון בנגב. כתב העת המתפרסם בפורמט מקוון (Open-Access) נועד לספק במה לפרסום מאמרים מקוריים בתחומי האמנות והתרבות החזותית, מכל תקופה, נושא, או מדיה. בנוסף כולל כתב העת מדור ביקורת תערוכות ומדור ביקורת ספרי עיון.

הגיליון השני יראה אור בתחילת שנת 2023

ניתן להגיש מאמרים וביקורות לגיליון זה עד לתאריך 1.5.2022

mabatim.arts@gmail.com :לדוא”ל

את המאמרים יש להגיש בעברית, בקובץ Word ,בהיקף של עד 15,000 מילים, בצירוף תקציר; ביקורות ספרים ותערוכות: עד 1,000 מילים.
המאמרים המוגשים למערכת יעברו הליך שיפוט עמיתים אנונימי.

מערכת מבטים אינה מפרסמת מאמרים שהתפרסמו או התקבלו לפרסום בכתבי עת אחרים או בכל פלטפורמה אחרת, בעברית או בשפות אחרות.
הנחיות מפורטות להגשת המאמרים והביקורות ניתן למצוא בכתובת:
https://in.bgu.ac.il/humsos/art/Pages/mabatim.aspx

עורכים וחברי מערכת:
עורך ראשי: פרופ’ דניאל אונגר. עורכת בפועל: פרופ’ שרה אופנברג. חברי מערכת: ד”ר אמה גשינסקי,
ד”ר רפאלה צרפתי, ד”ר תהילה שדה, נועם גונן, בר לשם.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added