< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח [מכון ון ליר] דדליין=13.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2022020/

קול קורא להגשת מועמדות לפרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח לשנת תשפ"ב
המועד האחרון להגשת המועמדות: יום ראשון י' אדר ב' תשפ"ב, 13 במרץ 2022
לסרטון על פרס ון ליר > https://www.youtube.com/watch?v=bF0dPmQ2S74

מכון ון ליר בירושלים מעניק פרס כספי לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח
על מנת לעודד כתיבת עבודות גמר בתחום זה בבתי הספר העל-יסודיים.
התחרות מיועדת לתלמידי תיכון המגישים את עבודות הגמר שלהם בתחומי מדעי הרוח
בהיקף של 5יחידות לימוד, במסגרת בית הספר ועל פי דרישות משרד החינוך, במהלך התקופה
שבין 5.4.2021 ובין 13.3.2022 .
ניתן להגיש מועמדות בתחומים ספרות, היסטוריה, תנ"ך, לשון, מחשבת ישראל, פילוסופיה, יהדות, ספרות ערבית, שפה ולשון ערבית, דת האסלאם, מורשת הדרוזים, וכן עבודות עיוניות בתחומי האמנות ועבודות באזרחות הנוגעות בתחומי מדעי הרוח.
העבודות יישפטו על פי קריטריונים של איכות, חדשנות, מקוריות ויצירתיות.
את עבודת הגמר יש להגיש בגרסה זהה לזו שהוגשה למשרד החינוך, בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי אחד )בפורמט Word אוPDF ). לעבודה יש לצרף שני מכתבי המלצה המעידים על איכות העבודה: האחד ממנחה/ת העבודה והשני ממנהל/ת בית הספר. כן יש לצרף את פרטי הקשר של מגיש/ת העבודה, של מנחה/ת העבודה ושל מנהל/ת בית הספר (מס' טלפון נייד וכתובת דוא"ל).
את העותק הדיגיטלי יש לשלוח בדוא"ל ל-prize@vanleer.org.il
את העותקים המודפסים בצירוף מכתבי ההמלצה יש להגיש למכון ון ליר בירושלים, עבור פרס ון ליר רח' ז'בוטינסקי43 , ת"ד4070 ירושלים, 9104001.
המועד האחרון להגשת המועמדות: יום ראשון,13.3.2022.
תקנון הפרס מופיע באתר >www.vanleer.org.il/he/prize
לפרטים נוספים אנא פנו בדוא"ל:prize@vanleer.org.il

תלמידי תיכון

התחרות מיועדת לתלמידי תיכון המגישים את עבודות הגמר שלהם בתחומי מדעי הרוח
בהיקף של 5יחידות לימוד, במסגרת בית הספר ועל פי דרישות משרד החינוך, במהלך התקופה
שבין 5.4.2021 ובין 13.3.2022 .

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה