< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל במשפטים [ראשל"צ] דדליין=1.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021701/

קול קורא להצטרפות לסגל האקדמי
בפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס, המכללה למינהל

הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס, המכללה למינהל, מזמינה מועמדים ומועמדות בראשית דרכם.ן האקדמית להגיש מועמדות להצטרפות לפקולטה במשרה של חבר.ת סגל, החל בשנת הלימודים תשפ"ג.

דרישות סף:
– תואר שלישי במשפטים או זכאות לתואר כאמור עד מועד תחילת ההעסקה באוקטובר 2022.
– פרסומים (או מאמרים שהתקבלו לפרסום) בכתבי עת אקדמיים שפיטים או בהוצאות לאור אקדמיות, שלפחות שניים מהם באנגלית.

המועמדים והמועמדות מתבקשים להגיש את המסמכים שלהלן:
– מכתב פנייה (בצירוף פרטי קשר מלאים) המציג את הפרופיל האקדמי של המועמד.ת, ובכללו פירוט תחומי המחקר וההוראה של המועמד.ת וכיווני ההתפתחות האקדמית בעתיד.
– מסמך קורות חיים אקדמיים בעברית ובאנגלית ובכללו רשימת פרסומים בעברית ובאנגלית, מענקים, השתתפות בכנסים, הוראה, וכל ניסיון אקדמי רלוונטי אחר.
יש לציין בקורות החיים אם למועמד.ת נסיון בניהול אקדמי.
– עותקים (דיגיטליים) של פרסומים אקדמיים.
– סילבוסים של קורסים בהנחיית המועמד/ת, ככל שישנם.
– דוחות הערכה ומשובי הוראה, ככל שישנם.
– שתי חוות דעת של מומחים בתחום המחקר של המועמד המכירים את המועמד.ת ואת עבודתו.ה
– שמות של עד שלושה ממליצים אפשריים, בעלי ניסיון אקדמי ומוניטין, בצירוף פרטי הקשר שלהם.ן.

יש לשלוח את הפניות לדיקן הפקולטה, ד"ר תמיר שאנן, עד 1 מרץ 2022, באמצעות הגב' קרן דרור בן עמי, עוזרת הדיקן, לכתובת דוא"ל: kerendr@hdq.colman.ac.il

מועמדים.ות שפנו בשנת 2021 מתבקשים.ות שלא לפנות פעם נוספת. ועדת המינויים תשקול את מועמדותם.ן מחדש ביוזמתה, ככל שהיא תמצא לנכון.

מועמדים.ת שיימצאו ראויים.ות לאחר מיון ראשוני עשויים להיות מוזמנים.ות (א) להצגת מחקר בסמינר הסגל (job talk); (ב) לראיון.

המינוי כפוף לכללי המכללה למינהל ולאישור מוסדותיה; הפקולטה אינה מתחייבת למנות מועמד.ת כלשהו ושומרת את הזכות לאתר מועמדים.ות מתאימים באפיקים נוספים.

מפרסם ההודעה
ד"ר רותי לבנשטיין לזר מרצה בכירה, סגן דיקן הפקולטה למשפטים המכללה למנהל ruthy.lowenstein.lazar@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה