< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: חבורת סוד סיפור הקמתה של לשכת שער ציון בנווה צדק ב 1890 (אילן שחורי) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021102/

אילן שחורי, חבורת סוד, סגולה – מגזין ישראלי להיסטוריה 138 , טבת תשפ"ב – דצמבר 2021, עמודים 14-25

הזיכרון הלאומי לא נטה חסד לבני המעמד הבורגני שהיה להם תפקיד מנהיגותי בהקמתם של מוסדות היישוב ביפו ובתל

אביב. אולי תרמה לכך העובדה שבמשך שנים רבות התנהלה החבורה שאיגדה אותם כאגודה חשאית. סיפורה של לשכת שער ציון, הלשכה היפואית של אגודת בני ברית שהוקמה בשכונת נווה צדק // אילן שחורי

 https://www.mytelaviv.co.il/files/gallery/__________________________________________________________________________________________2921_____________.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה