< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): מוזה: כתב עת לתלמידי מחקר במדעי הרוח – גיליון 5: סביבה ואקלים [עברית]. דדליין לטקסט מלא=20.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2020106/

מוזה – כתב עת שפיט מיסודו של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח האוניברסיטה העברית בירושלים

קול קורא להגשת מאמרים לגיליון 5: סביבה ואקלים
שינויי אקלים גלובליים, הצטמצמות מקורות אנרגיה ושאלות של קיימות נמנים בין האתגרים הגדולים עימם מתמודדת האנושות ביתר שאת בהווה. אולם המין האנושי היה מושפע מאז ומעולם מתנאים סביבתיים משתנים ומתנודות אקלימיות, אשר באו לידי ביטוי בתרבות, בכלכלה, בדת ובמחשבה של חברות ברחבי תבל. בתור תחום המאגד תחתיו דיסציפלינות מגוונות, יכולים מדעי הרוח להציע תרומה משמעותית לשיח המתנהל סביב סוגיות של סביבה ואקלים, תוך פיתוח גישות מקוריות ביחס לייצוגן בתרבות, באמנות, בפילוסופיה ובהגות, בפוליטיקה ובחשיבה הביקורתית.
גיליון מוזה החמישי, אשר עתיד לראות אור במהלך 2022, מבקש לעסוק בתמות עכשוויות אלה ולספק במה שתוכל להתחבר לשיח הרחב. אנו מבקשים לעודד רעיונות חדשניים ויצירתיים בתחומי מחקר מגוונים וקוראים לחוקרות וחוקרים צעירים במדעי הרוח להצטרף לשיחה בנושאים הנוגעים לסביבה ואקלים בימינו, בחברות קדומות, במקורות יהודיים, בתרבות הפופולרית, במדיניות ופוליטיקה, בייצוגים לשוניים, בספרות, בראי הפילוסופיה וההגות ביחס לגלי הגירה ואסונות ועוד. אנו מעודדים מחקר על נושאים אלו דרך קטגוריות של מעמד, גזע ומגדר וכד'.

מוזה הוא כתב עת שפיט, מקוון (open-access) ורב־תחומי בעברית, לחוקרות וחוקרים צעירים במדעי הרוח. אל מערכת מוזה יצטרף כעורך אורח ד"ר לי מרדכי מן החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, אשר יוביל את תהליך השיפוט ועריכת הגיליון. יתקבלו לשיפוט מאמרים, לרבות ביקורות ספרים, מסות או ראיונות, אשר יעברו שיפוט עיוור בידי עמיתים. אורך מאמר יעמוד על 5,000-8,000 מילים; ביקורות ספרים כ-1,000 מילים; מסות וראיונות כ-3,000 מילים.
את המאמרים יש להגיש בעברית, בקובץ word, בצירוף תקציר בעברית ובאנגלית ופיסקה הכוללת תיאור ביוגרפי קצר של המחבר.ת עד לתאריך 20 במרץ 2022, לכתובת הדוא"ל: Muza.journal@mail.huji.ac.il
גיליונות קודמים וקווים מנחים להגשות ניתן למצוא באתר מוזה:http://mandelschool.huji.ac.il/book/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D

עורכת אחראית: אריקה מחיה
מערכת מוזה: מור חג'בי, טל מאיר גלעדי, הילה מנור, נתן עברון

http://mandelschool.huji.ac.il/book/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה