< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): דיור בישראל – גיליון מיוחד של כתב העת עיונים [עברית] דדליין לתקצירים=1.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012720/

קול קורא להגשת הצעות לגיליון 'דיור בישראל'

 

כתב העת עיונים (סדרת 'נושא') מתכנן לפרסם גיליון שיעסוק בדיור ובמגורים בישראל בהקשרים רחבים ומנקודות ראות שיספקו בסיס לדיון בתהליכים פוליטיים, כלכליים, חברתיים-תרבותיים ומרחביים בארץ ישראל ובמדינת ישראל ובהתפתחות החברה הישראלית ומקורותיה ממפנה המאה ה־19 ועד זמננו.

הכרך – בעריכתם של ד"ר אליה אתקין, ד"ר הילה שלם בהרד, פרופ' אבי בראלי, ד"ר מאיה מארק וד"ר הדס שדר – יהיה רב־תחומי והוא פתוח למחקרים מתחומי דעת מגוונים במדעי הרוח והחברה. בכללם: היסטוריה, כלכלה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אדריכלות, תכנון עירוני, משפט, מדע המדינה, מדיניות ציבורית, גאוגרפיה ועוד.

בין היתר מבקש הקובץ לעסוק בדיור בהקשרים האלה:

 

המרחב הפרטי והקהילתי

חוויית החיים בבתים ובשיכונים

מדיניות שיכון ממשלתית

דיור ציבורי

דיור פרטי

אסדרה של דיור

תכנון ציבורי

תרבות דיור

עיצוב מרחבי המגורים

ניתוח כלכלי ומעמדי של תחום הדיור

אשראי לדיור

אפליה בדיור

ענף הבנייה

שכונות מגורים

דיור בחברה הערבית העירונית והכפרית

התאגדויות ומאבקים בנושא הדיור

 

הצעות למאמרים שיכללו כ־300 מילים יש לשלוח בקובץ WORD שכותרתו 'דיור בישראל' עד 1 באפריל 2022, לכתובת omiller@bgu.ac.il.

 

החלטות על ההצעות ישלחו למחברים עד 1 במאי 2022.

 

מחברי ההצעות שיתקבלו יתבקשו להגיש את מאמרם (באורך של כ־7,000 מילים) עד 1 בינואר 2023.

 

המאמרים ייבחנו כמקובל בכתבי עת אקדמים שפיטים, ויש להגיש אותם בהתאם להנחיות להגשת מאמרים של כתב העת עיונים.

 

מערכת עיונים

טלפון: 08-6596940; דואר אלקטרוני: omiller@bgu.ac.il

אתר: http://www.bgu.ac.il/iyunim

 

https://in.bgu.ac.il/bgi/DocLib/housing-in-israel-cfa.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה