< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כוח לכו"ח - מורות כבדות שמיעה וחירשות בישראל (אירית דלומי) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012300/

דלומי, אירית (2021). כוח לכו"ח – מורות כבדות שמיעה וחירשות בישראל. בתוך:: מגדר, כתב עת אקדמי רב תחומי למגדר ופמיניזם, גיליון 8, מאי 2021.

סוגית מורים ומורות עם מוגבלות ותנאי העסקתם היא במרכז מאמר זה דרך נקודת מבטן של מורות כבדות שמיעה וחירשות. במגזר הציבורי חשופות מורות אלו בו בזמן לשלושה סוגי אפליה: אפליה מגדרית, אפליה מעמדית ואפליה על רקע מוגבלות. כך קשה להן להתקבל לעבודה, הן אינן מקבלות קביעות, מסרבים להעסיק אותן במשרות מלאות ולתת להן תפקידי חינוך, והן מנותבות ללמד ילדים חירשים בלבד. ראיונות עומק במחקר איכותני עם מורות חירשות מגלים את המכשולים הניצבים בפניהן ואת דרכי הפעולה שלהן בהתמודדות עם מציאות מגבילה ומצמצמת. בנוסף, המורות מתארות מגוון של אתגרים שעמדו בדרכן: בלימודים לתו אר בחינוך, בניסיונות להתקבל לעבודה, במאבק על שפת הסימנים, ביחסי העבודה ועוד. על אף הדיכוי שהן חוות, והניסיונות של החברה להתאים את החירשות למודל של אנשים שומעים )שמיעתנות, audism ,)מצליחות המורות ליישם מודל פוליטי וחברתי של קבוצת מיעוט, קבוצת החירשים.

כדי להיטיב את מצבן של המורות החירשות בפרט, ושל א.נשים עם מוגבלות בשוק העבודה בכלל, מוצעות במאמר מספר דרכי פעולה.

מילות מפתח: מורות חירשות, רצפת הבוץ, מורים עם מוגבלות, אודיזם = שמיעתנות. ייצוג הולם בתעסוקה , מודלינג

https://www.migdarjournal.com/

מפרסם ההודעה
אירית דלומי חוקרת מגדר ולימודי מוגבלות. עוסקת בחינוך לחירשים ומלמדת במכללה האקדמית הערבית בחיפה ובקריה האקדמית אונו dalumkad@gmail.com 0545204344
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה