< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס גילי בן עמי למחקר ועשיה בתחום נפגעי העבירה. דדליין=4.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2011202/

קול קורא – פרס גילי בן עמי למחקר ועשיה בתחום נפגעי עבירה – 2022

הקריה האקדמית אונו

וויקטימנט – האגודה הישראלית לוויקטימולוגיה

 

פרס גילי בן עמי למחקר ועשיה בתחום נפגעי עבירה נועד להנצחת דמותו של גילי בן עמי ז"ל, אוהב אדם ודואג לזולת. גילי ז"ל ראה חשיבות רבה בהטבת מצבם של נפגעי עבירות. מטרת הפרס, המחולק בפעם השניה, היא לעודד מחקר בתחום נפגעי העבירה, וכן לעודד עשיה חדשנית בתחום קידום זכויות נפגעי העבירה וסיוע לנפגעים. יועדפו עבודות הצופות פני העתיד.

 

א. חברי וועדת הפרס:

יו"ר הוועדה – פרופ' (אמריטוס) אלי זומר, אוניברסיטת חיפה

חברי הוועדה –

פרופ' משה בן סימון, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אורית נוטמן שוורץ, המכללה האקדמית ספיר

פרופ' דנה פוגץ', הקריה האקדמית אונו

עו"ד לידיה רבינוביץ', ממונה ארצית על ייצוג קטינים, הסיוע המשפטי, משרד המשפטים

 

ב. הפרס יוענק בשתי קטגוריות:

 

  1. פרס גילי בן עמי למחקר בתחום נפגעי עבירה –מטרת הפרס היא לעודד מחקר חדשני בתחום נפגעי עבירה. נושא המחקר יכול להיות במגוון תחומים בהם חוק, משפט, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית ועוד. הפרס יוענק למחקר המצוי בשלבים שונים כל עוד טרם הסתיים. הפרס יוענק למחקר אקדמי הנועד לפרסום, עבודת דוקטורט או עבודת תזה לתואר שני. ממצאי המחקר או מהלכו יוצגו בכנס הענקת הפרס הבא. גובה הפרס: 7,500 ₪.

 

למועמדות בקטגוריה זו יש לשלוח הצעת מחקר מאושרת על ידי הגורם האקדמי הרלוונטי.

 

  1. פרס גילי בן עמי לעשיה בתחום נפגעי עבירה – פרס זה יוענק ליזם ולא למוסד או ארגון. העשייה נועדה לקידום זכויות נפגעי עבירה ו/או להגשת סיוע לנפגעי עבירה בתחום המשפט, בריאות הנפש, עבודה סוציאלית, ויקטימולוגיה וכיו"ב. בקטגוריה זו יש להגיש מסמך המפרט את יעדי הפרויקט וכן השלב בו הוא מצוי. תינתן עדיפות לפרויקטים אשר נמצאים במהלך שלבי הביצוע. בין שיקוליה תיקח וועדת הפרס בחשבון את אוכלוסיית הנפגעים אליה מכוונת היוזמה, לרבות התחשבות בשיקולים רב תרבותיים. יעדי הפרויקט ומהלכו יוצגו בכנס אקדמי. גובה הפרס: 7,500 ₪.

 

וועדת הפרס רשאית, על פי שיקוליה, לחלק את הפרסים בין מספר זוכים, וכן היא רשאית שלא להעניק פרס באחת מהקטגוריות.

 

ג. מסמכים נוספים אשר יש לצרף בעת הגשת מועמדות לפרס:

 

  1. קורות חיים של המועמד.
  2. הצעת מחקר (ביחס לפרס מחקר) או תיאור פרויקט (ביחס לפרס עשיה), עד 2 עמודים. על מסמך זה להסביר מהי החדשנות ברעיון המועמד/ת לאור גוף המחקר או העשייה הקיים. על תיאור הפרויקט לכלול פרטי ביצוע, כולל המסגרת בה מתבצע ומקורות תקציב נוספים.
  3. מסמכים המעידים על כך שהעבודה ראויה להכרה, קידום וקבלת הפרס וכן על התכנות הפרויקט (ביחס לפרס העשייה), עד 2 עמודים. מסמכים אלה יכולים לכלול המלצות, תיאור עשיה ראשונית של פרויקט שהתחיל וכל חומר אחר אשר יכול לתמוך במועמדות.

 

ד. אופן הגשת המועמדות לפרס:

 

הגשת מועמדות לפרס גילי בן עמי תתבצע בהתאם להנחיות הנ"ל עד ליום ראשון, 4.2.22.

החלטות וועדת הפרס יישלחו למועמדים עד ליום 18.3.22.

 

להגשת מועמדות נא לשלוח את כל החומר המפורט בקובץ אחד, בשורת הנושא: "פרס גילי בן עמי – שם המועמד/ת". יש לשלוח בדואר אלקטרוני לפרופ' פוגץ' בדוא"ל dana.noga@ono.ac.il.

 

הפרס יוענק בכנס אשר ייערך במכללה האקדמית עמק יזרעאל ביום 4 אפריל 2022

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה