< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הארכה / מלגה: מלגות נשיא האוניברסיטה העברית לתלמידי/ות דוקטור מצטיינים/ות בפקולטה למדעי הרוח [העברית, ירושלים] דדליין חדש=26.1.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2010515/

 

שלום רב,
הנהלת בית ספר מנדל החליטה באופן יוצא דופן וחד פעמי להוסיף עוד שבוע אחד בלבד להגשה: ניתן להגיש מועמדויות עד יום ד’ 26.1.2022
** לא ניתן לעדכן תיקים שכבר הוגשו.
ניתן להגיש מועמדות באמצעות אתר המלגות בלבד, בקישור הבא: http://scholarships.huji.ac.il
לשאלות ופרטים נוספים בנוגע להגשה ניתן לפנות אליי, במייל msacc@savion.huji.ac.il
תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

תיקים לא מלאים לא יבחנו, אנא שימו לב להוראות ההגשה:
א. יש למלא את טופס הבקשה באתר
ב. יש להעלות את המסמכים הבאים לאתר
• קורות חיים שיכללו, בין היתר –
1. בפרטים האישיים : מס’ ת.ז, מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל
2. מלגות ופרסי הצטיינות
3. רשימת פרסומים
4. השתתפות בכנסים
5. ניסיון תעסוקתי באוניברסיטה ומחוץ לאוניברסיטה
• כתב התחייבות למילוי תנאי המלגה (נמצא באתר)
• דוגמת כתיבה מחקרית (עבודה סמינריונית וכדומה. עד 20 עמודים)
• גיליונות ציונים רשמיים לתואר בוגר ומוסמך (ממזכירות הפקולטה בלבד. לא יתקבלו צילומי מסך ממערכת מידע אישי)
ג. שני מכתבי המלצה וטפסים נלווים (נמצא באתר):
מכתב אחד מן המנחה, אם יש; המלצה נוספת יכולה להיות מחבר פקולטה/חוג אחר/מוסד אחר
מסמכים נוספים:
סטודנטים הלומדים לתואר מוסמך
• הצהרת כוונות מחקריות (עד עמוד)
בעלי תואר מוסמך
• חוות הדעת על עבודת הגמר
• הצהרת כוונות מחקריות (עד עמוד)
דוקטורנטים שעברו לשלב ב’
• תקציר של הצעת המחקר
• אישור מעבר לשלב ב’ מהרשות לתלמידי מחקר

בברכה ובהצלחה,

Message publisher
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added