< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / סדנה: מחקר איכותני פרשני: מבוא (גבריאלה ספקטור מרזל) [מופ"ת, מקוון] 1.2.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2010402/

מחקר איכותני פרשני: מבוא
מנחה: ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל
סדנה מקוונת בזום

יום שלישי, 1 בפברואר 2022, בשעות 10:00 -14:30

בסדנה יידונו העקרונות הפילוסופיים והמתודולוגיים של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות פרשניות (לא-פוזיטיביסטיות) ומבחינים אותם ממחקרים כמותיים-פוזיטיביסטיים; יוצגו מסורות החקירה האיכותניות המרכזיות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, מחקר פעולה, חקר מקרה, אוטו-אתנוגרפיה), תוך הצבעה על המשותף והמבחין ביניהן.

קהל היעד
הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שטרם התנסו בעריכת מחקר איכותני או מצויות/ים בשלבים הראשונים בתכנונו ובעריכתו.

תרומת הסדנה
הבנת התשתית הפילוסופית והמתודולוגית של מחקרים איכותניים-פרשניים
הכרת אסטרטגיות החקירה (מסורות המחקר) המרכזיות במחקר איכותני

מחיר: 300 ש”ח
למידע נוסף ולהרשמה אונליין: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10372/
מידע נוסף באתר רשות המחקר, מכון מופ”ת: https://rashut.mofet.macam.ac.il/sadnaot/

https://rashut.mofet.macam.ac.il/sadnaot/

* (סדנאות מופת חורף 2022)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added