< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): דמוגרפיה בישראל - גיליון מיוחד של כתב העת עיונים (אבי בראלי, קובי מיכאל, חבצלת יהל) [עברית] דדליין לתקצירים=31.3.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2010200/

Call for Papers - A Special Volume: Demography in Israel

כתבי העת ‘עיונים’ (סדרת ‘נושא’), בהוצאת מכון בן-גוריון, ו’עדכן אסטרטגי’, בהוצאת המכון למחקרי ביטחון לאומי, מתכננים לפרסם בעברית ובאנגלית כרך שיעסוק בזיקות ובממשקים ההיסטוריים והעכשוויים שבין דמוגרפיה לבין בינוי אומה וביטחון לאומי במובנם הרחב ביותר. הסוגייה הדמוגרפית מרכזית ביותר בחקר ישראל ויש לה השלכות ארוכות טווח, עמוקות ורחבות. שינויים דמוגרפיים מחוללים תמורות כלכליות, חברתיות, פוליטיות, סביבתיות וביטחוניות ומושפעים מתמורות כאלה.

הכרך יהיה רב-תחומי והוא פתוח למחקרים מתחומי דעת מגוונים, בכללם: היסטוריה, כלכלה, מדע המדינה, סוציולוגיה, אקולוגיה וקיימות, יחסים בינלאומיים, משפט, גאוגרפיה, מגדר, הגירה, יישוב סכסוכים, פוליטיקה וממשל, בריאות הציבור ועוד.

בין היתר הקובץ מבקש לעסוק בדמוגרפיה בהקשרים הבאים:

 • ביטחון לאומי וחוסן לאומי
 • אסטרטגיה
 • משפט
 • כלכלה
 • יחסים בינלאומיים
 • פוליטיקה
 • הגירה
 • גבולות
 • דמוגרפיה במזרח-התיכון
 • פיזור אוכלוסין בישראל
 • תחזיות דמוגרפיות
 • קיימות
 • מגפות

הפרסום, בעריכת פרופ’ אבי בראלי, ד”ר קובי מיכאל וד”ר חבצלת יהל, יופיע בעברית ובאנגלית כפרסום משותף של מכון בן-גוריון והמכון למחקרי ביטחון לאומי (עיונים ועדכן אסטרטגי בהתאמה). הצעות למאמרים עד 300 מילים יש לשלוח בקובץ WORD שכותרתו “דמוגרפיה בישראל” עד 31 במרס 2022, לכתובת omiller@bgu.ac.il.

מחברי ההצעות שיתקבלו יתבקשו להגיש את מאמרם בגרסתו הסופית עד 30 בספטמבר 2022. המאמרים ייבחנו כמקובל בכתבי עת אקדמיים שפיטים. אורכו של מאמר, לרבות תקציר, סימוכין והערות שוליים, לא יהיה יותר מ-6,000 מילים. את המאמרים והתקצירים יש להגיש בהתאם להנחיות להגשת מאמרים של כתב-העת עיונים. הגיליון יתורגם לאנגלית ויתפרסם בעברית (בדפוס ובמתכונת דיגיטלית) ובאנגלית (במתכונת דיגיטלית).

https://in.bgu.ac.il/bgi/DocLib/demography-articles.pdf

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added