< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי השני של האגודה הישראלית לוויקטימולוגיה [עפולה 04/22] דדליין=6.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2010102/

קול קורא האגודה הישראלית לוויקטימולוגיה

הכנס השנתי השני, 2022

יום שני, ג' ניסן, התשפ"ב, 2022.4.4

המכללה האקדמית עמק יזרעאל:

חידושים בוויקטימולוגיה: פרספקטיבות מחקריות, יישומיות ואישיות

 

הכנס השנתי השני של האגודה הישראלית לוויקטימולוגיה יתקיים בסימן ריבוי פרספקטיבות בתחום הוויקטימולוגיה. חוקרים וחוקרות וכן א-נשי מקצוע מתחומים שונים – משפט, קרימינולוגיה, חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדע-המדינה, תקשורת וכל דיסציפלינה רלוונטית אחרת – מוזמנים/ות להגיש תקצירים לכנס. בהתאם לכך, התקצירים יכולים להתבסס על מחקרים אקדמיים ממגוון דיסציפלינות ומסורות תאורטיות ומתודולוגיות, עבודת שטח, קידום מדיניות וחווית חיים אישית. נוסף על כך, מוזמנים/ות נפגעי/ות עבירה להשתתף במושבים השונים.

תינתן עדיפות להצעות המוגשות במתכונת של מושבים מובנים או שולחנות עגולים המשקפים את שלוש הפרספקטיבות ביחס לנושא המושב: מחקר, יישום (שינוי מדיניות ועבודת שטח) וכן חוויה אישית של נפגעים/ות. יחד עם זאת, ניתן גם להגיש הצעות שאינן כוללות את שלוש הפרספקטיבות, אולם יש לקחת בחשבון שבמצב כזה הוועדה האקדמית תעשה מאמץ למצוא דוברים/ות שישלימו את הפרספקטיבות החסרות.

הצעה למושב תכלול כותרת, שם יו"ר המושב, שמות המציגים, שיוכם המוסדי (במידה וקיים), פרטי התקשרות (מייל וטלפון), מילות מפתח, תיאור קצר של נושא המושב בפתח ההצעה וכן תקציר נפרד בהיקף של עד 200 מילים לכל הרצאה. תקצירים המסקרים מחקר אמורים לכלול תיאור כללי של נושא המחקר, שיטת המחקר, הממצאים ומסקנות המחקר.

הצעה לשולחן עגול תכלול כותרת, שם היו"ר, שמות המציגים ושיוכם המוסדי (במידה וקיים), מילות המפתח, תיאור קצר של הנושא הנדון בפתח ההצעה וכן תקציר בהיקף של עד 200 מילים. על התקציר והשיח בפועל להדהד למחקרים בתחום הנדון.

בנוסף, יתקבלו הצעות למיזם או למיצג אמנותי. הצעה מסוג זה תכלול כותרת, שם המציגים ושיוכם המוסדי, מילות מפתח ותקציר בהיקף של עד 200 מילים. יישקלו פרויקטים אמנותיים וטיפוליים הרלוונטיים לנושא הכנס. פרס גילי בן עמי לעשיה ומחקר בתחום זכויות נפגעי העבירה – הקריה האקדמית אונו יוענק מטעם האגודה הישראלית לוויקטימולוגיה במהלך הכנס לפרויקטים מחקריים העוסקים במדיניות, טיפול, שיקום ו/או זכויות נפגעי.ות עבירה וכן לעשייה משמעותית בתחום נפגעי העבירה. "קול קורא" למועמדים מצורף בנפרד. את כלל התקצירים יש להגיש לדוא"ל הוועדה האקדמית של הכנס – net.victimnet@list – בצירוף שם, שיוך אקדמי/מוסדי, דוא"ל וטלפון. ההצעות יעברו שיפוט אקדמי מקצועי, כמקובל בכנסים מדעיים.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא: 22.1.6

הוועדה המארגנת של הכנס: ד"ר ענאן אבו-סלאח, ד"ר גילה אמיתי, ד"ר מירן בוניאל-נסי, פרופ' משה בן-סימון, ד"ר קרן גואטה, ד"ר טלי גל, ד"ר רותי לבנשטיין לזר, פרופ' דנה פוגץ'.

מפרסם ההודעה
ד"ר רותי לבנשטיין לזר מרצה בכירה, סגן דיקן הפקולטה למשפטים המכללה למנהל ruthy.lowenstein.lazar@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה