< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: איגרת – האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, גיליון 43 [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2010100/

איגרת (האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים), האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים, גיליון 43, כסלו תשפ"ב, נובמבר 2021

הרצאות החברים החדשים בתשפ"א 3
שלושה אזורי משמעות ב"רחובות הנהר"
שבעים שנה (2021−1951) להופעת ספר הקינות של אורי צבי גרינברג – פרופ' דן מירון 5
ספר שבלי הלקט: הצצה מעבר לכתפו של המחבר – פרופ' שמחה עמנואל 12
התגברות על מחסומים גנטיים בהשתלת מח עצם ותאי גזע אחרים – פרופ' יאיר רייזנר 20
עידן יצירת המיתוסים: מיתוס טרומפלדור ומיתוס ברנר – פרופ' אניטה שפירא 28
באקדמיה 37
ידיעות בקצרה 39
ריאיון עם נשיאת האקדמיה היוצאת פרופ' נילי כהן – אסף אוני 50
סיפורם של שני מאיצים: ריאיון עם פרופ' אליעזר רבינוביץ – עודד כרמלי 60
בהוצאה לאור 66
ספרים חדשים מאת חברי האקדמיה 70
רשימת חברי האקדמיה 75

 

https://doi.org/10.52873/Igeret.2021.43

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה