< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לכנס: הכנס השנתי החמישי של האגודה הישראלית לחקר דתות. בנושא: גבולות בדת [אב"ג, באר שבע 05/22] דדליין=15.1.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1122210/

הכנס השנתי החמישי של האגודה הישראלית לחקר דתות יתמקד בנושא “גבול/ות בדת” ויערך בחסות מרכז אליישר לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח, המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין דתיים ומרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה. הכנס יתקיים באוניברסיטת בן גוריון ביום רביעי, כ”ד באייר תשפ”ב, 25 במאי 2022.

חווית הדת והקדושה התרכזה מאז ומתמיד בשאלת מעברים, גבולות ומצבי ביניים, מצבים לימינאליים. היא צברה גלגולי צורה ושינויי אופן מתקופה לתקופה ומתרבות לתרבות. בעידן הפוסט מודרני בכלל ובתקופת הקורונה בפרט התחדדו יותר מתמיד שאלות הגבול, הבית, המרחב וכינונם החוזר. התערערות יחסי מרכז ופריפריה, מעמדם של מהגרים ופליטים, אובדן הגבולות של הגלובוס שיצר כהדף חוזר חידוד גבולות לאומני, אסון האקלים והיכחדותם של בעלי חיים, שאלת הטרוריסט הדתי והאישיות הגבולית, שאלת סמים משני תודעה והרצון לפרוץ מעבר לגבולות התודעה באופן המרחיב את הגדרת הדת, החוויה המיסטית והחוויה החילונית העל חושית, תחושת המאויימות והכמיהה לחסד או נס, כמו גם החרדה מן האפוקליפטי הועצמו. כל אלה מציבים באופן חדשני את שאלת הגבול גם בהקשרי התופעה הדתית ומצדיקים קריאה מחודשת לדיון בנושא מתוך הרחבת מסגרת הדיון הקלאסית.

נושא הכנס מתייחס לתחומי מחקר רחבים, כגון הצבת גבולות וחציית גבולות בתוך המסורות הדתיות השונות וביניהן, שאלות של מקומות או מקום, שאלות של זהות; החייתי והאנושי; האקלים; מסעות ואי-מסעות, עלייה לרגל; המרת דת והפצת דת; מרכז ופריפריה, ועוד. הדיון בתימה זו יכול להיות פנומנולוגי דתי ומיסטי טהור ובה במידה עשוי להידרש לשאלות היסטוריות, תיאולוגיות, הלכתיות, פסיכואנליטיות, סוציולוגיות ופוליטיות מובהקות כל עוד כרוכה בהן הפרובלמטיות היסודית של הדת ורשויותיה השונות והמגוונות ברחבי העולם והתרבויות.

אנו מעודדים הגשת הצעות להרצאות ולמושבים הכוללים 3 – 4 הרצאות המתכתבות עם נושא הכנס, וזאת כפי שצוין, במגוון של תחומים וגישות דיסציפלינריות. חוקרים וחוקרות המעוניינים להציג את מחקרם בכנס – בעברית או באנגלית – מוזמנים לשלוח תקציר (עד 300 מילים) של ההרצאה המוצעת לכתובת הדוא”ל israel.iasr.2015@gmail.com . בהצעות למושב, נא לכלול הצגה קצרה של הנושא המשותף בנוסף לתקצירי כל ההרצאות. מועד אחרון להגשת הצעות ותקצירים נקבע לתאריך 15.1.2022. הוועדה האקדמית של הכנס תיידע את מגישי ההצעות על החלטותיה עד לתאריך 15.2.2022. לרשות כל דובר תעמודנה 20 דקות להרצאה ו-10 דקות נוספות לדיון ולשאלות.

חוקרים המבקשים שהצעותיהם תובאנה לדיון צריכים להיות חברים באגודה בעת הגשת ההצעה. על מנת להצטרף לאגודה, אנא לחצו על הקישור https://iasr2015.wordpress.com.

 

הוועדה האקדמית:

אורי שחר, אורית ואקנין-יקותיאלי, אירית אורבוך, דניאלה טלמון-הלר, חביבה פדיה, ג’קי פלדמן ושי פררו.

Message publisher
ד"ר שי פררו מזכיר האגודה הישראלית לחקר דתות shaiferaro@gmail.com
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added