< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס היהודי האסיאתי התשיעי [צפת 04/22] דדליין=31.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1121110/

עמיתות ועמיתים יקרים,

מפגשים בין היהדות לבין דתות ולתרבויות האסייתיות, ובכלל זה ההינדואיזם, הבודהיזם, הקונפוציוניזם והדאואיזם התקיימו לאורך ההיסטוריה ונמשכים מן העת העתיקה עד ימינו. המפגש התרבותי -בינדתי, לפיכך, אינו רק נחלת העבר אלא שהוא נחלת ההווה ואפשר שגם, ביתר שאת, יתרחב בעתיד. המפגש ממשיך להתקיים ומהוו ה קרקע פורייה לחידושים רעיוניים ותיאולוגים מחקריים. הוועדה המארגנת מזמינה אתכם/ן לשלוח הצעות להרצאות בודדות או למושבים מלאים בנושאים השוואתיים רלוונטיים בתחום מדעי אנתהדתות, תיאולוגיה וההיסטוריה של מפגשים יהודים-אסייתיים. נושאי ההרצאה אפשריים:

▪ הדומה והשונה בין הוגים יהודיים להוגים אסייתיים

▪ התחדשות יהודית במפגש עם דתות אסיה

▪ קבלה, מיסטיקה יהודית ואסייתית

▪ היחיד, המשפחה והחברה באסיה וביהדות

▪ הציונות בדיאלוג עם אסיה ועם תנועות לאומיות אסייתיות

▪ דימויים של ההינדואיזם ביהדות ושל היהדות בהינדואיזם

▪ המפגש ההגותי שבין היהדות לבודהיזם

▪ קהילות יהודיות באסיה

▪ יהדות במפגש עם הינדואיזם, בודהיזם, קונפוציאניזם ודאויזם ברחבי העולם.

▪ גורואים ומאסטרים יהודים בהודו, באסיה ובעולם

השנה ירכזו שלושה חוקרים את הנושאים הבאים:

ד"ר רועי הורן: השיח היהודי-בודהיסטי

ד"ר גדעון אלעזר: השיח היהודי- סיני

מר בצלאל ברנדויין: השיח היהודי-הינדואי

אנא שלחו הצעות אל: ד"ר איתמר תיאודור, בדוא"ל theodor@orange.net.il לא יאוחר מתאריך:

31 בדצמבר, 2021 . היקף ההצעות הרצוי כ 100-150 מילים.

חברי הוועדה המארגנת: ד"ר איתמר תיאודור, פרופ' משה אורפלי, מר בצלאל ברנדויין

https://drive.google.com/file/d/1hr-J54WRyHk3PICMqMkRXdlKjuAkctgB/view?fbclid=IwAR2i-nybfciKhXhjP-k7XDXCN0CmhwjxipHziLFzVJxdiGZoSReGgebQvMA

 

 

מפרסם ההודעה
גדעון אלעזר Lazarustsfat@gmail.com
כתובת מלאה
המכללה האקדמית צפת
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה