< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האמנות, העיצוב והטכנולוגיה [שנקר, רמת גן] דדליין=18.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1120202/

קול קורא לתפקיד ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האמנות, העיצוב והטכנולוגיה
שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

ועדת האיתור שהוקמה על ידי המועצה האקדמית העליונה בשנקר מבקשת לפגוש מועמדים/ות מתאימים/ות לתפקיד ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האמנות, העיצוב והטכנולוגיה.
תנאי סף:
• תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר בתחום היסטוריה והפילוסופיה או תחום רלוונטי אחר במדעי הרוח או נושאים משיקים.
• ניסיון אקדמי משמעותי לרבות פרסומים בהוצאות אקדמיות וכתבי עת שפיטים בישראל ובעולם

העדפה תינתן לכישורים הבאים:
• יכולת מנהיגות וניהול של סגל אקדמי וסטודנטים
• ניסיון מקצועי ו /או תעסוקתי בתחומי האמנות העיצוב והטכנולוגיה
• ניסיון בהוראת היסטוריה ופילוסופיה של האמנות, העיצוב והטכנולוגיה או תחומי מדעי הרוח או נושאים משיקים.
• בעל/ת יחסי אנוש מעולים

על המועמד/ת להציג קורות חיים ונייר עמדה המציין את תפישת עולמו/ה ומנמק את התאמתו/ה לתפקיד. בנוסף, יש לצרף מכתבי המלצה.

ניתן להגיש מועמדות למייל: AcademicPosition@shenkar.ac.il
תאריך אחרון להגשה : 18.12.2021

ועדת האיתור תערוך מיון ראשוני של המועמדים/ת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ואינה מחויבת לזמן את כל המועמדים/ות לוועדת האיתור. ועדת האיתור שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים/ות פוטנציאליים אף אם לא הגיש/ה מועמדות. לוועדת האיתור שיקול דעת בלעדי בבחירת המועמד והתאמתו לתפקיד, ורשאית בכל עת לבטל ו/או לשנות את הקול הקורא ו/או לא לבחור מועמד כלל.

המשרה מיועדת לכל עובדי שנקר ולמועמדים חיצוניים. מדיניות המכללה היא לעודד גיוון תעסוקתי.

מפרסם ההודעה
שחר פרדי כסלו sfkislev@shenkar.ac.il
כתובת מלאה
שנקר - בית-ספר גבוה להנדסה ולעיצוב (חל"צ), אנה פרנק, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה