< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / סדנה: כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמיים (יערית בוקק-כהן) [מכון מופת, מקוון] 9.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1120113/

Professionalisation of teachers and school leaders through phenomenologically oriented vignettes

סדנה במחקר: כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמיים, תתקיים מקוון בזום

מנחה: ד"ר יערית בוקק כהן

יום רביעי, 9.2.2022 , בשעות: 10:00 – 14:30

בסדנה יוצגו הקווים והעקרונות המנחים להכנת המאמר האקדמי; נלמד מהם הדגשים שיש לתת בכל אחד מהפרקים השונים, כיצד ניתן לשפר את נוסח הטיעונים ואת היכולת להעביר ולשכנע במסר המרכזי של המאמר ; יוצגו מדדי דירוג כתבי עת ויידונו השיקולים בבחירת כתב העת להגשה; נדגים online את השימוש במאגר JCR (המציג את הדירוג הבינלאומי של כל כתבי העת בעלי אימפקט פקטור) וכן נדון באופן המיטבי לשיווק המאמר והתנהלות מול מערכות כתבי עת ואופן ההגשה המקוון לכתבי עת בינלאומיים. נעיין במספר מאמרים לדוגמא שיישלחו למשתתפים מבעוד מועד.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים המכינות/ים או מתכננות/ים להכין מאמרים אקדמיים לצורך פירסום בכתבי עת שפיטים ושיש להן/ם היכרות בסיסית עם מתודולוגיה איכותנית.

תרומת הסדנה

הכרת העקרונות שבבסיס כתיבת מאמר אקדמי לכתבי עת בינ"ל

רכישת אבחנה בין הדגשים השונים שיש לתת בכל אחד מפרקי המאמר

הבנת מדדים לדירוג כתבי עת והיכרות עם מאגר JCR

התגברות על חסמים פסיכולוגיים המעכבים כתיבת ו/או תיקון מאמרים

מחיר: 300 ש"ח

להרשמה באתר: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10299/

להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901426/401

 

 * (סדנאות מופת חורף 2022) 

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה