< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לכנס: גוף, מגדר ומיניות - הכנס ה-45 של החברה ההיסטורית הישראלית [ירושלים 04/22] דדליין=31.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/11201120/

 הכנס השנתי ה-45 של החברה ההיסטורית הישראלית יתקיים בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים ביום ג' 26 באפריל 2022 ,כה' בניסן תשפ"ב. הכנס יתקיים בכפוף להחלטות משרד הבריאות.

גוף, מגדר ומיניות, אשר הפכו זה מכבר לנושאים מרכזיים בשיח ההיסטורי, יעמדו במרכז הכנס ה-45 של החברה ההיסטורית הישראלית. הכנס ייתן במה לבחינה מגדרית של תופעות, אירועים ותהליכים היסטוריים מתקופות שונות וממחוזות גיאוגרפיים מגוונים. יידונו בו תפישות, דימויים וייצוגים של הגוף האנושי ושל המיניות, כמו גם מנגנוני הידע ויצירת הידע הקשורים אליהם כגון: רפואה, משפט ופסיכולוגיה. בה בעת, הכנס יעסוק ביחסי הגומלין בין הגוף להבניה חברתית ולהבניית השיוך המגדרי והמיני, כמו גם בעיצוב ובדימוי התרבותי של נשיות וגבריות בייצוגים מילוליים, לשוניים וחזותיים, כל זאת מתוך נקודת ראות היסטורית וקונטקסטואלית.

השתתפות בכנס פתוחה להיסטוריוניות והיסטוריונים בכל השלבים, החל מתלמידי מ"א, שעניינם בכל התקופות ובכל התרבויות, וכן לחוקרות וחוקרים מתחומי ידע משיקים.

נושאים אפשריים:

 • מגדר ולאומיות
 • תנועות נשים בהיסטוריה
 • דימויים של גבריות ונשיות
 • תרבות חומרית כמכוננת הבדלים מגדריים
 • שפה ומגדר
 • הבניית הגוף בתקופות ובחברות שונות
 • הגוף החולה: תפישות של בריאות וחולי
 • רפואת נשים ונשים ברפואה
 • מיניות וזהות
 • דת, מיניות ומגדר
 • היסטוריה מינית
 • תפיסות מגדריות של ניקיון ולכלוך, טומאה וטהרה
 • מיניות ומשפט
 • מגדר, לבוש ואופנה

אנא שלחו את כותרת ההרצאה, תקציר ההרצאה באורך 300 מילים, קו"ח מקוצרים (לא יותר מ200 מילים) ופרטי התקשרות בקובץ WORD אחד.

פרטי ההתקשרות יכללו את שמכם, כותרת המחקר, מוסד אקדמי, כתובת דוא"ל ומספר טלפון.

משך כל הרצאה 20 דקות

כתובת למשלוח ההצעות kol@history.org.il תחת הכותרת: "הצעה לכנס השנתי ה-45 של החברה ההיסטורית הישראלית"

תאריך אחרון לשליחת הצעות: 31 בדצמבר 2021 .תשובות ינתנו עד ה – 31 בינואר 2022

אנו מעודדים גם הגשת הצעות לפנלים שלמים.

הוועדה המארגנת: פרופ' מרים פרנקל, פרופ' משה סלוחובסקי, פרופ' גל ונטורה, פרופ' ליאת קוזמא, פרופ' אלישבע באומגרטן, ד"ר יאיר פורסטנברג.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה