< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: דוקטורט בבי"ס טרומן ללימודי שלום ופתרון קונפליקטים [העברית, ירושלים] דדליין=9.1.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1120103/

בית הספר טרומן ללימודי שלום ופתרון קונפליקטים

קול קורא למלגת דוקטורט (בין שנה לארבע שנים)

בנושא שלום ופתרון קונפליקטים עם דגש על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ו/או המזרח התיכון ו/או ירושלים

תחילת מועד המלגה: 1.10.2022

גובה המלגה: 17,000 דולר לשנה + מעטפת תמיכה (עריכת מאמרים וכו’)

מבין זוכי/ות המלגות יבחר/תיבחר חתן/כלת המלגה ע”ש יהושע ורותי גילוץ

המלגה מיועדת לדוקטורנטים/ות הרשומים באוניברסיטה העברית הנמצאים/ות בשלבים שונים בדוקטורט ולכאלה שיירשמו אליה בשנה”ל 2022-23. אורכה של המלגה יקבע בין היתר לפי השלב בדוקטורט ולא יאוחר משנה רביעית לתחילתו בעת הפניה למלגה.

הסטודנטיות/ים יחלקו משרד במכון טרומן ויהיו חייבים/ות בנוכחות בו במשך שלושה ימים בשבוע, בהשתתפות בקורסים מרוכזים, בסמינר חוקרים/ות, בארגון כנסים וסדנאות בתחום, ובמעורבות בחיי המכון.

מטרת תוכנית המלגות היא להמשיך את פיתוחה של קהילת הדוקטורנטים/יות מעולים, העוסקים/ות בחקר השלום ופתרון סכסוכים, ולעודד חשיבה בתחום, תוך הענקת מעטפת אקדמית ואפשרות להתמקד במחקר.

ניתן להגיש מועמדות עד תאריך 9.1.2022

יש למלא שאלון, להגיש קורות חיים (ולשלב בהם מועד תחילת דוקטורט ומועד מעבר לשלב ב’ אם קיים), מכתב פניה, הצעת מחקר (עד 3 עמודים), גיליונות ציונים, ושני מכתבי המלצה. תלמידים/ות הנרשמים/ות לאוניברסיטה העברית יצרפו גם הסכמת מנחה מהאוניברסיטה העברית. במידה והפניה היא בשלב מתקדם של הדוקטורט, יש לצרף דוח מנחה על השלב שבו נמצא הדוקטורט ותוכן עניינים של הדיסרטציה.

תשובות תינתנה במהלך חודש מרץ.

 

לפרטים, למידע חיוני נוסף ולאופן הגשה: http://scholarships.huji.ac.il

ניתן להתייעץ עם מזכירות המכון בכתובת truman@savion.huji.ac.il או 02-5882300.

Message publisher
Andrea Perman | Administrative & HR Assistant Truman Institute for the Advancement of Peace The Hebrew University of Jerusalem Mount Scopus, Jerusalem Tel: 972-2-5882300 Fax: 972-2-5828076 truman@savion.huji.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added