< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: חקר יהודי בוכרה ומרכז אסיה [מכון בן צבי] דדליין=28.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112722/

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

המרכז לחקר יהודי בוכרה ומרכז אסיה

קול קורא לפרסי מחקר

המרכז לחקר יהודי בוכרה ומרכז אסיה במכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח יעניק בשנת תשפ"ב (2022) פרסים למחקרים המתמקדים בתולדות הקהילות היהודיות במרכז אסיה או העוסקים בחלקם בקהילות אלה.

ההגשה פתוחה לסטודנטים מכל דיסציפלינה אקדמית הלומדים בכל מוסד להשכלה גבוהה המוכר בישראל.

הפרסים יחולקו בשלוש קטגוריות:

  • עבודה סמינריונית (1,000 ₪)
  • עבודת מחקר (תיזה) לתואר שני (5,000 ₪)
  • עבודת דוקטור (10,000 ₪)

ניתן להגיש עבודות שהושלמו בשלוש השנים האחרונות (מאז 2019).

על כל פנייה לכלול:

  1. קובץ PDF של העבודה המוגשת
  2. תקציר העבודה שלא יעלה על עמוד אחד
  3. קורות חיים
  4. המלצה של מורה הקורס/מנחה העבודה, שתישלח על ידי הממליץ ישירות אל המרכז

את המסמכים יש להגיש עד 28 בפברואר 2022 לדוא״ל Zeev@ybz.org.il .

אנא ציינו בכותרת: "פרס מחקר יהודי בוכרה ומרכז אסיה 2022 ."

שמות הזוכים יפורסמו בחודש מאי 2022 .

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה