< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // כנס: ההון הפרטי וההון הלאומי בבניין הארץ: הבחנות, זהות ושיתופי פעולה [חיפה 06/22] 31.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112002/

מכון שומאכר לחקר ארץ ישראל בעת החדשה, אוניברסיטת חיפה

ההון הפרטי וההון הלאומי בבניין הארץ: הבחנות, זהות ושיתופי פעולה

12 ביוני 2022

 

המושגים 'הון לאומי' ו'הון פרטי' ותפקידם בבניין הכלכלי של הארץ בתקופת המנדט נכרכו אלה באלה כמעט לבלי הפרד כשעמדו במוקדם של דיונים סוערים הן של מנהיגי התקופה הן במחקרים השונים שעסקו בנושא ועד ימינו אנו. הדיכוטומיה המושגית אינה מערערת על קיום קשרים הדוקים, ולעיתים חפיפה בין ההון הפרטי וההון הלאומי, אלא מתמקדת בהבחנות הפוליטיות והמוסדיות בין יזמות של מוסדות פוליטיים-לאומיים ויזמות פרטית (שפעלה מסיבות שונות בנפרד, לצד או במשולב עם היזמות המוסדית). ההבחנות בין ההון הלאומי והפרטי עומדות לדיון אידיאולוגי והיסטוריוגרפי מתמיד גם בהתייחס לשאלות אידיאולוגית, כגון ההבחנות בין התועלת האישית לתועלת הלאומית, או בשאלת הנכונות של בעלי ההון הפרטי להירתם לתכתיבים פוליטיים, כלכליים ותעסוקתיים שנכרכו ונעטפו בעטיפה אידיאולוגית. נקודות מפגש וחיכוך אלה בין הון פרטי והון ששימש מוסדות לאומיים או מוסדות בעלי אג'נדה לאומית התקיימו במקביל גם בחברה היהודית וגם בקרב החברה הפלסטינית על יזמיה ומוסדותיה.

אנו מזמינים היסטוריוניות והיסטוריונים, וכן חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות קרובות, להגיש הצעות להרצאות שיש בהן להאיר באור חדש את הדיון בדיכוטומיה בין המונחים 'הון פרטי ו'הון לאומי', כיצד מושגים אלו משמשים לחקר החברות בארץ-ישראל/פלסטין והתפתחותן כחברות לאומיות, ואת היחסים המורכבים המתקיימים בין שני מושגים אלו על רקע אתגרי התקופה.

 

הכנס יתקיים באוניברסיטת חיפה ביום ראשון, 12 ביוני 2022 .

תקצירים באורך של עד 300 מילים יש לשלוח עד לתאריך 31 בדצמבר 2021

למייל: akidron@univ.haifa.ac.il.

מפרסם ההודעה
ענת קדרון kidrone@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, אודיטוריום הספריה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה