< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: תחרות עבודות סמינריוניות מצטיינות של האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון [ישראל] דדליין=14.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1111810/

האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון מזמינה סטודנטים וסטודנטיות בתחומי התיאטרון והמופע, להגיש עבודה סמינריונית כמועמדת לפרס העבודה הסמינריונית המצטיינת. מטרת התחרות היא לעודד סטודנטים למחקר תיאטרון ולקדם מצויינות בכתיבה.

התחרות מיועדת לסטודנטים מן המניין הלומדים לתואר ראשון או שני באחד המוסדות האקדמיים בארץ, ועוסקים בחקר תאטרון, מחול ומופע בהקשרים אמנותיים ותרבותיים.

 

מבין העבודות יבחרו שלוש עבודות לזכייה בפרס:

פרס ראשון: 2,500 ₪

פרס שני: 2,000 ₪

פרס שלישי: 1,000 ₪

 

המסמכים לצורך הגשת מועמדות:

– עבודה סמינריונית אשר הוגשה בשנה"ל תשפ"א, 2020-2021. את העבודה יש להגיש בשני פורמטים word ו-PDF. העבודה צריכה לכלול עמוד שער המפרט את שם המרצה אליו הוגשה העבודה, ושם הקורס במסגרתו הוגשה העבודה (אין צורך בציון).

– צילום אישור לימודים המעיד כי המגיש\ה היה סטודנט\ית מן המניין באחד המוסדות להשכלה גבוהה בארץ בשנה בה הוגשה העבודה.

 

את העבודות הסמינריוניות יש להגיש עד לתאריך 14.1.2022 יב' שבט תשפ"ב בשעה 12:00

למייל: achinoam.aldouby@mail.huji.ac.il

העבודות תימסרנה בעילום שם לשלושה קוראים.

 

הפרסים יוענקו במושב טקסי, בכנס השנתי של האגודה הישראלית לקידום חקר התאטרון שיערך בתאריך יד' באדר א' תשפ"ב, 15 בפברואר 2022 במכללת אמונה בירושלים.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה