< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לאצירת תיקי עבודות: כתב העת תיאוריה וביקורת (שאול סתר) [עברית] דדליין=31.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1111700/

Theory and Criticism

קול קורא

לאצירת תיקי עבודות בתיאוריה וביקורת כתב העת תיאוריה וביקורת מזמין אוצרות ואוצרים להציע תיק עבודות לגיליונותיו הבאים. תיק העבודות יגובש במיוחד עבור כתב העת במתכונת של תערוכה המוצע בדפוס. הוא יכלול 12–8 עמודים של דימויים חזותיים וכן מסה אוצרותית של כ-3000 מילה.

אפשר לשלוח גם הצעה שתחרוג ממבנה זה ותנסח יחס אחר בין הדימויים לטקסט ולאופן התצוגה בגיליון המודפס והמקוון. בהצעה יש להסביר את ההיגיון האמנותי והאוצרותי המנחה את המבנה.

על תיק העבודות להעלות סוגיה תרבותית או חברתית שקשורה לנושאי הליבה הנדונים בתיאוריה וביקורת או להיקשר באופן קונקרטי לגיליון הנושא הקרוב שיעסוק בשאלת האנתרופוקן.

על ההצעה לכלול:

  1. טקסט בן כ- 500מילה המציג את נושא תיק העבודות, המוטיבציה שמאחוריו, מהלכו האמנותי והעניין החברתי או התרבותי שהוא מעלה, ומסביר מדוע תיאוריה וביקורת הוא הבמה המתאימה לו.
  2. רשימה ראשונית טנטטיבית של העבודות והסבר על הטעמים לבחירתן. על האוצרים.ות שייבחרו יהיה מוטל להשיג את הזכויות לפרסום העבודות בגיליון המודפס ובגיליון המקוון של כתב העת.

את ההצעות יש לשלוח בקובץ אחד לרכזת המערכת של תיאוריה וביקורת , ענת שלם לכתובת anats@vanleer.org.il עד 31 בדצמבר2021

https://bit.ly/2ZZqpqo

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה