< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): לגיליון 2022 של כתב העת "עיונים בשפה וחברה" (עירית קופפרברג) [עברית, אנגלית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1110912/

"עיונים בשפה וחברה", כתב העת של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה מזמין מאמרים שמתמקדים

בהיבטים שונים של השפה והחברה בישראל, כפי שהם מתבטאים בשיח הדבור, הכתוב והמקוון במסגרות המדיה השונות, תוך הדגשת שיח ברשתות חברתיות, היבטים שונים של רב מודליות, שימושים בשפה פיגורטיבית במסגרות שיח שונות ועוד.

להגשת מאמר לפרסום העזרו בהנחיות לפרסום מאמרים. שימו לב לאורך המאמר, ולצורך להפוך את המאמר לאנונימי:  http://www.languageandsociety.co.il/Guidelines-for-Contributors.html

כתובת למשלוח מאמרים:

ד"ר איילת כהן safa.hevra@gmail.com

פרופ' עירית קופפרברג kupir@levinsky.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה