< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: עבור כתב יד מקורי בעברית - עיתונות ותקשורת יהודית וישראלית [ישראל] דדליין=31.12.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1110701/

קול קורא

 

להגשת מועמדות לפרס

לקידום מחקר העיתונות והתקשורת היהודית והישראלית

 

מטעם המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע”ש שלום רוזנפלד

במרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע”ש ס’ דניאל אברהם

 

עבור כתבי יד מקוריים בשפה העברית

בכל תחומי חקר תולדות העיתונות והתקשורת היהודית על לשונותיה השונות

או התקשורת הישראלית,

כולל תקשורת מודפסת או דיגיטלית, בטלוויזיה, ברדיו או ברשתות החברתיות,

תהליכי תקשורת בחברות היהודיות בעולם ובחברה הישראלית

ומחקר היסטורי בעל זיקה לעולם היהודי ולישראל הנסמך על מקורות מהעיתונות והתקשורת

 

לשנת תשפ”א–2021 יוענק פרס אחד בסך 25,000 ₪

 

סכום הפרס ישמש לפרסום כתב היד הזוכה בהוצאת מאגנס.

 

המועד האחרון להגשת כתבי היד: 31 בדצמבר 2021

 

ניתן לפנות למכון רוזנפלד בדוא”ל: presstau@tauex.tau.ac.il או בטלפון 03-6405144

 

תקנון הפרס של המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע”ש שלום רוזנפלד

לקידום מחקר העיתונות והתקשורת היהודית והישראלית

 1. המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע”ש שלום רוזנפלד, הפועל תחת המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע”ש ס’ דניאל אברהם בפקולטה למדעי הרוח ע”ש לסטר וסאלי אנטין, אוניברסיטת תל אביב (להלן: “המכון”) והוצאת הספרים ע”ש י”ל מאגנס, האוניברסיטה העברית (להלן: “הוצאת מאגנס” או “המו”ל”) מכריזים על הענקת פרס לכתב יד שנכתב במקור בעברית. הפרס נועד לקידום כתיבת מחקר בנושא העיתונות והתקשורת היהודית והישראלית.
 2. כתב היד הזוכה יצא לאור באמצעות המו”ל בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף להסכם שייחתם בין הזוכה בפרס לבין המו”ל.
 3. הפרס בסך 25,000 ₪, יוענק לזוכה אחד/אחת בלבד וישמש למימון פרסום הספר בהוצאת מאגנס.
 4. מחברים שזכו בעבר בפרס זה רשאים להגיש שוב מועמדותם לתחרות רק לאחר שעברו חמש שנים מזכייתם הקודמת.
 5. תנאי הגשה:

א. ניתן להגיש לתחרות אך ורק כתבי יד שלמים וערוכים מבחינה לשונית וסגנונית הממלאים אחר ההנחיות להגשת כתבי יד של הוצאת מאגנס.

ב. ניתן להגיש לתחרות אך ורק כתבי יד שטרם ראו אור וטרם הוגשו לעיונה של הוצאה לאור אחרת, בארץ או בחו”ל. בעת ההגשה יתחייבו המחברים על כך בכתב, ועוד יתחייבו שלא להגיש את כתב היד לתחרות אחרת ו/או להוצאה לאור אחרת עד לסיום התחרות וההכרזה על כתבי היד הזוכים. להורדת טופס ההתחייבות נא ללחוץ כאן.

ג. הפרס מיועד למונוגרפיות בלבד. לא יתקבלו קובצי מאמרים.

ד. לא יתקבלו חיבורים לתארים מתקדמים הנמצאים עדיין בשיפוט.

ה. כתבי היד המוצעים לפרס יוגשו בשלושה עותקים מודפסים וכרוכים, ובמקביל יישלחו בדוא”ל כקובץ Word ובנוסף כקובץ pdf, בצירוף קבצים ובהם קורות חיים של המחבר, תקציר בעברית (כ-300-250 מילים) וטופס התחייבות חתום כמפורט בסעיף ב’ לעיל, עד לתאריך שייקבע מדי שנה על ידי המכון.

ו. לא יתקבלו כתבי יד שיגיעו לאחר המועד הנקוב, אלא לפי החלטה מיוחדת שתתקבל על ידי המכון במקרים חריגים, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור.

ז. הכתובת למשלוח כתבי היד המודפסים:

המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע”ש שלום רוזנפלד

בניין רוזנברג 101 ב

אוניברסיטת תל אביב

תל אביב 6997801

ח. כתובת הדוא”ל למשלוח קבצים: presstau@tauex.tau.ac.il

 1. ההגשה, הקריאה והשיפוט של כתבי היד שיוגשו לתחרות יהיו חסויים, והמכון יעשה את מירב המאמצים לשמור על עקרון האנונימיות ועל חיסיון זהותם של המחברים והשופטים כאחד.
 2. לוועדת הפרס מוקנה שיקול דעת מלא, ובסמכותה להימנע מהענקת הפרס אם לא נמצאו כתבי יד ראויים, הכול בהתאם לחוות הדעת שקיבלה ובכפוף לשיקוליהם של חברי הוועדה.
 3. החלטות ועדת הפרס והמו”ל הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.
 4. שם הזוכה יתפרסם במועד שייקבע מדי שנה על ידי המכון.
 5. המכון והמו”ל רשאים לבקש מהמחבר/ת הזוכה להכניס שינויים בטקסט, לרבות שינוי שמו של החיבור, בהתאם לדרישות המערכת ולהערותיהם של הקוראים והשופטים מטעם המכון, וזאת כתנאי להכרזה על הזכייה ולהוצאת כתב היד לאור על ידי המו”ל. במסגרת ההסכם להוצאת כתבי היד הזוכים שייחתם בין המחבר/ת למו”ל תידרש התחייבות של המחבר/ת, בין היתר, לדאוג להסדרת זכויות יוצרים לחומרים שאינם מקוריים. וכן להתקנת המפתחות לספרם בשלבים המתקדמים של הפקת כתב היד הסופי.
 6. מתן הפרס הכספי והוצאת כתב היד הזוכה לאור כרוכים זה בזה ומותנים באלה:

א. כתב היד יוגש למו”ל מתוקן על פי הערות ועדת הפרס והקוראים לכל המאוחר חצי שנה לאחר הכרזת הזכייה.

ב. במקרים חריגים, ולפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור, יהא המו”ל רשאי להעניק ארכה למועד ההגשה הסופי כאמור בס”ק א’ לעיל.

 1. כתבי היד שיוגשו לתחרות לא יוחזרו לשולחיהם.
 2. חוות הדעת על כתבי היד לא יימסרו למחברים, אלא אם כתב היד יזכה בפרס. בכל מקרה, חיסיון שם הקוראים יישמר, אלא אם נתנו את הסכמתם המפורשת להסרת החיסיון.
 3. יובהר כי הגשת כתב יד לתחרות תיחשב כהסכמה לתנאי תקנון זה ולקבלתם.
 4. למען הסר ספק, המכון שומר לעצמו את הזכות לחזור בו מההכרזה על הזכייה בפרס, במקרה של הפרת כללי התקנון על ידי הזוכה לאחר ההכרזה על הזכייה.
You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added