< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד [ישראל] דדליין=31.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1110700/

המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד, שבמרכז ס' דניאל אברהם ללימודים בינלאומיים ואזוריים באוניברסיטת תל אביב, שמח לפרסם קול קורא למלגות עידוד לתלמידות ותלמידי מחקר לתואר השני והשלישי בכלל האוניברסיטאות בישראל.

אנו פונים לתלמידים שמחקרם עוסק או עושה שימוש משמעותי בעיתונות היהודית והישראלית – בעברית ובלשונות אחרות, מודפסת, אלקטרונית או דיגיטלית, ובתולדות תהליכי התקשורת בחברות היהודיות בעולם ובחברה הישראלית. יתקבלו מחקרים הנסמכים על גישות מחקריות שונות – מחקר איכותני או כמותני, ניתוח טקסט ועוד – והעוסקים בנושאים האמורים מהיבטים תחומיים שונים: היסטוריים, תאורטיים, חברתיים, תרבותיים או רב-תרבותיים, כלכליים, טכנולוגיים ואחרים.

המענקים, בסך 5,000 ₪ כל אחד, יוענקו על סמך הצעת מחקר מאושרת ולאחר השתתפות ביום עיון של המכון שבו יציגו מקבלי המלגה את נושא מחקרם.

ניתן להעביר בקשות ל- Jewish press Institute presstau@tauex.tau.ac.il בצירוף המסמכים הבאים:

  • הצעת המחקר שאושרה
  • מכתב המלצה ממנחה התזה או עבודת הדוקטור
  • אישור לימודים פעילים

מקבלי מלגת העידוד יתבקשו להרצות על מחקרם במסגרת יום עיון של המכון.

 

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 31.12.2021

 

בברכה,

הוועדה האקדמית של המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד

ומרכז ס' דניאל אברהם ללימודים בינלאומיים ואזוריים

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה