< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קבוצת עיניין בחקר השיח - חקר הטקסט והשיח בעידן של שינוי (עירית קופפרברג) [מכון מופת, מקוון] דדליין=20.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1100701/

קבוצת חקר הטקסט והשיח קיימת במשך 21 שנה מאד שנוסדו קבוצות העניין במחקר איכותני במכון מופת.

מטרות הקבוצה:

1.להיות קשובים לצרכים של כל חברי הקבוצה בהתייחסות למחקר הספציפי שלהם. לכן בכל מפגש נתייחס לנתוני מחקר של אחד מחברי הקבוצה, ונבחן היבטים תאורטיים ומתודולוגיים של המחקר, את הצגת הממצאים ואת פרשנותם. כן יינתן זמן לדון ברלוונטיות של מה שמוצג לכל חברי הקבוצה.
2.לקדם את הידע והיכול של חברי הקבוצה בכתיבה מדעית.
3.להציג מסגרות תיאורטיות ומתודולוגיות עדכניות ורלבנטיות מתחום חקר השיח ולהתאימן למחקרי חברי הקבוצה.
4.להתייחס לשיח נרטיבי מנקודת מבט של חקר השיח תוך שימת לב למושגים "קול", "שתיקה" ו"השתקה".
5.להבליט את חשיבות המתודולוגיה שחקר השיח מספק, הכוללת התייחסות לרכיבים מילוליים, חזותיים ומוזיקליים של הנתונים, בדיקת התרומה של שיטות ניתוח שונות לאור מטרות המחקר, ובעת הצורך הבלטת חשיבותו של השילוב ביניהן.

על המנחה
עירית קופפרברג – פרופסור אמריטה בתחום הבלשנות וחקר השיח במכללת לוינסקי לחינוך, ועורכת כתב העת עיונים בשפה וחברה; מחקריה העכשוויים, ספריה ופרסומיה מתמקדים בחקר "קול", "שתיקה" ו"השתקה" בשיח אינטראקטיבי דבור, כתוב ומקוון במקום העבודה, מתודולוגיה במחקר איכותני בדגש על תרומת השילוב של שיטות ניתוח שונות לחקר נתונים רב-מודאליים וחד-מודאליים, חקר השפה הפיגורטיבית וחקר הנרטיב; הדוקטורט שלה התמקד ברכישת שפה זרה בכיתה הישראלית.

להרשמה לקבוצה:
https://store.macam.ac.il/store/interest/10171/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה