< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית - גיליון בנושא מושגים פוליטיים של מחאה, אקטיביזם וידע (חן משגב ורותי גינזבורג) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1083010/

מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית – גיליון בנושא מושגים פוליטיים של מחאה, אקטיביזם וידע

 גיליון עשיר זה של ״מפתח״ שכותרתו מושגים פוליטיים של מחאה, אקטיביזם וידע״ מאגד 11 מאמרים שהם תוצר של סדנה לקסיקלית בנושא זה שהתכנסה לפני כשנתיים וחצי במכון ון-ליר בירושלים ובשיתוף של המכון עם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית ביקורתית הפועלת במרכז מינרבה למדעי הרוח שבאוניברסיטת תל-אביב.

הגיליון כולל עשרה מאמרים ומאמר אמנית, שכל אחד מהם מוקדש לבירור ולניתוח של המובנים וההקשרים הפוליטיים של מושגים העוסקים בחיבור בין מחאה, אקטיביזם וידע – בתיאוריה ובפרקטיקה. מאמר הפותח מספק מסגרת תיאורטית כללית לגיליון והמאמרים האחרים עוסקים במושגים פוליטיים הקשורים ברלוונטיות של ידע לפעולות מחאה ואקטיביזם, אם באמצעות מכשירים, ידע מדעי וכמותני, ידע חושי ורגשי, ניסיון חיים הנובע מזהות, או עם דגש על המערכות הפוליטיות והממסדיות מולן פועל הידע האקטיביסטי.

https://mafteakh.org/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה