< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: סגל אקדמי ליבתי בתחום: פילוסופיה כללית [מרכז שלם, ירושלים] דדליין=1.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1082901/

המרכז האקדמי שלם מבקש למנות מרצה בתחום פילוסופיה כללית, החל משנה"ל תשפ"ג, במסגרת התוכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית.

 

היות שמדובר במשרה ליבתית, על המועמדת שתיבחר להתחייב להיות מועסקת במוסד לאורך כל השנה וללמד בו, בהיקף שלא יפחת מחצי משרה (ארבע שעות הוראה שבועיות שנתיות לפחות), במשך תקופה של שלוש שנים לפחות, ולהיות חברת סגל ליבתית במרכז האקדמי שלם בלבד במהלך תקופת ההתקשרות. בתום שלוש שנים, בהסכמת שני הצדדים, ייתכן המשך התקשרות לתקופות נוספות.

 

דרישות התפקיד:

 • תואר שלישי בתחום
 • הצטיינות במחקר ופרסומים שפיטים בשנים האחרונות בכתבי-עת מובילים בתחום הפילוסופיה הכללית
 • מסירות להוראה והצטיינות מוכחת בה
 • עשייה אקדמית פעילה ומוכחת בתחום (הרצאות בכנסים אקדמיים חשובים בארץ ו/או בחו"ל וכד')
 • גישה בינתחומית

 

המרכז האקדמי שלם הוא מוסד אקדמי מוכר וייחודי המקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית, למצטיינים. מלבד מחקר והוראה, נדרשים חברי הסגל ללוות ולהדריך באופן אישי את הסטודנטים, להיות מעורבים בהתנהלות האקדמית של התוכנית ושל המוסד, ולגלות עניין והתמצאות בתחומים נוספים שאינם תחום ההתמחות הראשי שלהם.

 

להגשת מועמדות יש לצרף:

 1. מכתב נלווה (עד שני עמודים), בו מתארת המועמדת את תחומי העניין האינטלקטואליים שלה ואת השאלות המעסיקות אותה, מסבירה למה היא רוצה ללמד במרכז האקדמי שלם, דנה בקצרה בטקסט שהיא מעוניינת ללמד ומנמקת למה היא בחרה דווקא בטקסט הזה
 2. קורות חיים בפורמט אקדמי מקובל
 3. רשימת פרסומים אקדמיים
 4. רשימת ממליצים
 5. תכנית מחקר לשנים הקרובות
 6. משובי הוראה מהשנים האחרונות ממוסדות להשכלה גבוהה (במידה ויש)

 

מידע על המרכז האקדמי שלם ניתן למצוא באתר: www.shalem.ac.il

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 1 בדצמבר 2021, תוך ציון תחום המשרה. לבירורים ולהגשת המועמדות יש לפנות באמצעות דוא"ל: hr@shalem.ac.il. רק מועמדויות מתאימות ייענו.

 

קול קורא זה פונה לנשים ולגברים כאחד

מפרסם ההודעה
טלי רכזת משאבי אנוש hr@shalem.ac.il
כתובת מלאה
מרכז שלם, Jerusalem
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה