< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: 25 שנה לחוק זכויות החולה בנושא: האדם במרכז - זכויות מטופלים במאה העשרים ואחת [חיפה 12/21] דדליין=1.9.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1081418/

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, היווה חלק מ"מהפכת הזכויות" שהתרחשה בשנות התשעים של המאה העשרים. החוק ביקש להכיר בזכויות המטופלים/ות במערכת הבריאות, לשנות את מערכת היחסים בין מטפלים/ות למטופלים/ות וליצור מנגנונים שיבטיחו את קיום רצונו/ה של המטופל/ת ואת שמירת העקרונות האתיים בטיפול. הכנס מבקש לקדם את הדיון המחקרי והאקדמי בהצדקות, בערכים ובעקרונות העומדים ביסודו של חוק זכוית החולה, בסוגיות היסוד שביקש להסדיר, בממשקים שלו עם חקיקת בריאות נוספת ואת התאמתו למציאות המשתנה לאור השינויים החברתיים, הטכנולוגיים והכלכליים של השנים האחרונות. הכנס מבקש להעמיד במרכז הדיון את שאלת מקומו/ה של האדם במערכת הבריאות, כחולה, כמטופל/ת, כמי שיש להגן על האוטונומיה שלו/ה, כפרט, ובה בעת להכיר בהיותו/ה יצור חברתי, המחובר/ת בקשרי משפחה, קהילה ומשמעות לאחרים, הפועל/ת בהקשר תרבותי חברתי כלכלי והיסטורי מסוים. מטרתנו היא לקיים שיח רב תחומי מעמיק ולקדם את הידע בנושאים אלה תוך הצגת מחקרים ממגוון דיסציפלינות ופרספקטיבות.

זוהי הזמנה לחוקרות וחוקרים מכל תחומי הידע הרלוונטיים, בכללם משפטים, רפואה, אתיקה, מדעי החברה, מדעי הרוח ומקצועות הבריאות והרווחה, להגיש תקצירים בנושאים הקשורים לכנס, לרבות:
● השפעת חוק זכויות החולה על השיח המשפטי והרפואי ● חוק זכויות החולה – בין תיאוריה לפרקטיקה ● חשיבה מחודשת על יחסי מטפלים-מטופלים ● הבטים תיאורטיים ומעשיים של הסכמה מדעת ואוטונומיה ● ועדות האתיקה ואופן פעולתן ● הזכות לפרטיות במערכת הבריאות ● הזכות לסודיות ביחסי מטפלים-מטופלים ● מקום המשפחה ומערכות תמיכה אחרות בטיפול ובקבלת החלטות ● הרשומה הרפואית והשפעתה על הטיפול הרפואי ● בין זכויות החולה לבריאות הציבור ● בריאות דיגיטלית: הרשומה האחודה, AI במערכות בריאות ● המטופל/ת החדש/ה בעידן המידע והדיגיטציה ● היחסים בין חוק זכויות החולה לחקיקת בריאות אחרת (חוק החולה הנוטה למות, חוק ביטוח בריאות ממלכתי (כולל סל תרופות), חוק מידע גנטי, חוק תרומת איברים, חקיקת פריון, החוק לטיפול בחולי נפש) ● בין רפואה פרטית וציבורית ● שמירה על זכויות המשתתף/ת בניסוי רפואי ● ועוד.

התקצירים יעברו סינון על ידי הועדה האקדמית המלווה של הכנס. מאמרים באורך מלא המבוססים על הרצאות הכנס יישקלו לפרסום בכרך ייעודי של כתב העת "משפט וממשל" שייוחד לנושא.

פרטי הגשה ולוחות-זמנים של הגשת הצעות לכנס:

הכנס יתקיים ביום: 7.12.2021

את הצעות לכנס יש להגיש באמצעות טופס אלקטרוני: https://bioethics.haifa.ac.il/%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%a0%d7%a1/
על ההצעה לכלול:
• כותרת ההרצאה המוצעת.
• פרטי המציע/ה, שיוך אקדמי/מוסדי, תפקיד, כתובת דואל וטלפון.
• תקציר ההרצאה המוצעת – עד 400 מילה.
• נא לציין אם בכוונת המציע/ה להגיש מאמר מלא לכתב העת "משפט וממשל".
את ההצעות יש להגיש עד ליום: 1 בספטמבר, 2021. תשובות ינתנו עד סוף ספטמבר.

פרטי הגשה ולוחות-זמנים של הגשת המאמרים:
• יש להגיש את המאמר בהתאם לכללי העריכה הנהוגים בכתב העת: http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/lawGov/Pages/upload.aspx
• את המאמרים יש להגיש עד לתאריך 15.2.2022 לכתובת המייל ‫haifalawreview@gmail.com (נא לציין בכותרת הדוא"ל "מאמר לגיליון המיוחד").
• כל המאמרים שיוגשו יעברו שיפוט פנימי במערכת כתב העת, וכן יישלחו לשיפוט חיצוני אנונימי, על מנת לבחון את התאמתם לפרסום.

לבירורים, אנא פנו למרכז לבריאות משפט ואתיקה: bioethics@univ.haifa.ac.il.

מפרסם ההודעה
רינה בודניצקי פיקל rina.pikkel@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה