< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: כתוב את הבלתי-ניתן-לכתיבה, לדבר את הבלתי-ניתן-לדיבור: היבטים קליניים של טראומה ופוסט-זיכרון [בר אילן, מקוון 02/22] דדליין=31.10.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1080708/

קול קורא להגשת תקצירים

לכתוב את הבלתי-ניתן-לכתיבה, לדבר את הבלתי-ניתן-לדיבור: היבטים קליניים של טראומה ופוסט-זיכרון

 

התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית וארגון עמך בשיתוף עם המכון לחקר השואה באוניברסיטת בר-אילן, האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ובתמיכת קרן שטיינמץ-הרשקוביץ מזמינים אתכם לקחת חלק בכנס שייערך ביום חמישי, כ”ג אדר א’ תשפ”ב, 24.2.2022, בנושא טראומה ופוסט-זיכרון והשלכותיו הקליניות על המציאות של מטפלים בישראל של המאה ה-21. הכנס יערך בזום.

נושא ההעברה הבין-דורית של זיכרונות וחוויות השואה נחקר היום בהקשר של בני הדור השני, השלישי והרביעי. אנשים, משפחות וקבוצות בחברה שלא חוו את השואה באופן ישיר אך חיים תחת צילה, מעידים על פעילותם של מנגנונים לא-מודעים של העברה בין-דורית ובמיוחד של פוסט-זיכרון, כלומר השפעתו של אירוע שאירע מחוץ לחוויותיו הישירות של היחיד אך משפיע עליו כאילו התרחש ממש בחייו.

המושג פוסט-זיכרון מתאר את האופן שבו חוויות השואה ואירועים טראומטיים עוצמתיים אחרים, הופנמו באופן סובייקטיבי גם על ידי אלו שלא חוו אותם אך גדלו בבתים בהם הם היו נוכחים, ובמיוחד בבתים ובחברות בהם העדויות אודותם הושתקו והודחקו. במקרים בהם פוסט-זיכרון זה אינו פתוח לעיבוד סימבולי מילולי, הוא עשוי להפוך לסימפטום אישי, בין-אישי וחברתי. בכדי להימנע מתהליך פתולוגי כזה, מוצע כי תתבצע עבודה על הפוסט-זיכרון POSTMEMORIAL WORK ובכך תאפשר הפנמה מודעת ומעובדת של התכנים.

הכנס מיועד לדיון פתוח ומעמיק באופנים הרבים בהם פוסט-זיכרון נוכח בחדר הטיפולים, בין אם כחלק מההעברה הבין-דורית של חוויות השואה או כתוצאה מאירועים טראומטיים אחרים כמו התעללות ואפליה על רקע מיני, מגדרי, דתי ולאומי.

מבנה הכנס יהיה מורכב משתי הרצאות מפתח בתחום וממגוון של סדנאות (כל סדנא 90 דקות) שיחקרו נושאים אלו באווירה בטוחה ומאפשרת.

 

הצעה לסדנא

ההצעה לסדנא צריכה להיות בנויה באופן הבא:

 1. שם הסדנא
 2. תקציר (עד 150 מילים) המתאר את נושא הסדנא ואת המתודה בה היא תועבר
 3. שם מנחה (מנחי) הסדנא ופירוט קצר של הניסיון המקצועי הרלוונטי

 

נושאי הסדנא יכולים להיות מגוונים ולכלול בין השאר את המושגים הבאים:

 • עבודה קבוצתית עם בני דור שני ושלישי
 • התמודדות עם פוסט טראומה במסגרות פרטניות וחברתיות
 • זיכרון והנצחה בחברה הישראלית ובעולם, הטיפול החברתי בטראומה על רקע לאומי
 • סוגיות קליניות בטיפול בניצולי טראומה ופגיעה
 • טראומטיזציה משנית
 • היבטים תרבותיים ואמנותיים של עבודה עם טראומה
 • השפעת הטראומה על המשפחה, פוסט זיכרון
 • העברה בין-דורית
 • התמודדות עם היבטים שונים של הטראומה בעבודה חינוכית עם ילדים ומבוגרים
 • היבטים עכשוויים של השפעת טראומה על החברה
 • ניתן להציע סדנא הרלוונטית לנושא הכנס שאינה נכללת ברשימה זו

 

הוועדה המדעית תשקול את כל ההצעות ותיצור קשר עם ההצעות הרלוונטיות בלבד.

 

את ההצעה לסדנא יש לשלוח עד לתאריך 1.10.21 למייל: postmemory2021@gmail.com

 

חברי הוועדה המדעית

 • פרופ’ ג’ודי באומל שוורץ, ראש המכון לחקר השואה, אוניברסיטת בר-אילן
 • ד”ר מרטין אורבך, מנהל קליני, עמך
 • גב’ טלי רסנר, עמך
 • גב’ רחל לוי, האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
 • ד”ר שירלי בן-שלמה, התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, אוניברסיטת בר אילן
 • ד”ר רוני אלפנדרי, מנהל התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, אוניברסיטת בר אילן (מארגן הכנס)

postmemory2021@gmail.com

 

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added