< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: מרצים/ות ומתרגלים/ות לחוג לפוליטיקה ותקשורת [מכללת הדסה, ירושלים] דדליין=9.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1080510/

החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה אקדמית הדסה ירושלים מזמין מרצות ומרצים בעלי תואר ד"ר להגיש מועמדות להוראת הקורסים הבאים (ראו פירוטי קורסים בקישור המצורף) ולמתרגלים (ראו למטה). נא לשלוח מייל וקורות חיים לרכזת החוג גליה פרידמן politics@hac.ac.il:

תחנות יסוד בתרבות המערב א'
פרוסמינר: סוגיות בתקשורת פוליטית
ישומים סטטיסטים במחשב
פוליטיקה ותקשורת בארה"ב
https://www.hac.ac.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5/

כמו כן אנו מחפשים מתרגלים לקורסים הבאים:
שיטות מחקר איכותניות
שיטות מחקר כמותניות
מבוא ללימודי תקשורת א' + ב'
https://www.hac.ac.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5/

מועד אחרון להגשה: 9 באוגוסט, 2021. פניות יש לשלוח לגליה פרידמן politics@hac.ac.il

מפרסם ההודעה
גליה פרידמן המכללת האקדמית הדסה ירושלים politics@hac.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה