< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: מהימנות ותיקוף כלי מחקר (ניתוח גורמים) סדנה במחקר כמותי (ירון סלע) [מופ"ת, מקוון] 2.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1072720/

מהימנות ותיקוף כלי מחקר (ניתוח גורמים), בהנחיית ד"ר ירון סלע
(סדנה מקוונת במחקר כמותי)
יום שני, 2 באוגוסט 2021, בשעות: 10:00 – 14:30

הסדנה מיועדת לחוקרים הנדרשים לחשב מהימנות ותוקף לשאלונים שהעבירו, וכן להציג ממצאי סטטיסטיקה תיאורית במאמר.

במסגרת הסדנה יילמדו הנושאים הללו:

טיוב קובץ הנתונים לקראת ניתוח: תצפיות חריגות, בדיקת התפלגויות, טיפול בנתונים חריגים;
בדיקה של מהימנות השאלון באמצעות עקיבות פנימית: אלפא קרונבאך;
בחינת תוקף השאלון באמצעות ניתוח גורמים חופשי ומאולץ: קביעת מספר הגורמים, שונות מוסברת, קביעת טעינויות, עבודה על פריטים על פי טעינויות;
בניית משתנים מתוך שאלון: ממוצע, סכימה;
הפקת סטטיסטיקה תיאורית למשתנים: טווח, חציון, ממוצע וסטיית תקן;
דיווח על ממצאי הסטטיסטיקה התיאורית במאמר.
במסגרת הסדנה ייעשה שימוש בתוכנת SPSS לפרוצדורות הסטטיסטיות השונות. נדרש ידע בסיסי בתפעול SPSS.

רצוי מאוד להגיע עם נתוני השאלונים שהועברו באקסל/SPSS, גם אם הנתונים חלקיים.

הסדנה היא מעשית, ובמסגרתה יטפלו המשתתפים בקובצי הנתונים שלהם. בסיום הסדנה יהיה בידי המשתתפים דיווח ראשוני על ממצאי הסטטיסטיקה התיאורית לאחר תהליך תיקוף ומהימנות.

מיקום: הסדנה מקוונת ותתקיים בזום. קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10059/
להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901401 / 03-6901426

https://store.macam.ac.il/store/workshops/10059/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה