< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: מחקר כמותי- רגרסיות (ירון סלע) [מופ"ת, מקוון] 4.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1072710/

מחקר כמותי- רגרסיות, בהנחיית ד"ר ירון סלע
(סדנה מקוונת)
יום רביעי, 4 באוגוסט 2021, בשעות: 10:00 -14:30
הסדנה מיועדת לחוקרים הנדרשים לבצע בדיקת מתאמים ובניית מודלים של רגרסיות, תוך הצגת הממצאים במאמר.

במסגרת הסדנה יילמדו הנושאים הללו:

מבחנים מקדימים לרגרסיות;
בניית מודלים של רגרסיה לינארית מרובה: שונות מוסברת, מקדמי הרגרסיה, מובהקות;
קו לינאריות וטיפול בקו-לינאריות;
דיווח על מודל רב משתני בדוח תוצאות/פרק תוצאות;
בניית מודלים של רגרסיה לוגיסטית מרובה: שונות מוסברת, מקדמי הרגרסיה, מובהקות.
במסגרת הסדנה ייעשה שימוש בתוכנת SPSS לפרוצדורות הסטטיסטיות השונות. נדרש ידע בסיסי בתפעול SPSS, בדגש על מתאמים.

רצוי מאוד להגיע עם נתוני השאלונים שהועברו באקסל/SPSS, גם אם הנתונים חלקיים.

הסדנה היא מעשית, ובמסגרתה יטפלו המשתתפים בקובצי הנתונים שלהם. בסיום הסדנה יהיה בידי המשתתפים דיווח ראשוני על בדיקת קשרים בין משתנים ובניית מודל רב משתני.

מיקום: הסדנה מקוונת ותתקיים בזום. קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

מחיר: 300 ש"ח
למידע נוסף ולהרשמה:

מחקר כמותי- רגרסיות


להרשמה טלפונית במנהל לומדים : 03-6901401 / 096901426

https://store.macam.ac.il/store/workshops/10060/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה