< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: שילוב שיטות מחקר (ברכה אלפרט) [מופ"ת, מקוון] 22.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071505/

שילוב שיטות מחקר, בהנחיית פרופ' ברכה אלפרט (סדנה מקוונת)

יום חמישי, 22 ביולי 2021, בשעות: 10:00–14:30

הסדנה תתמקד במחקר המשלב שיטות איכותניות וכמותיות (Mixed methods), באפיסטמולוגיה ובמתודולוגיה שלו. תוצגנה הפרדיגמות המנחות את שילוב שיטות, המטרות של המחקר, מתי אפשר לשלב את השיטות הללו וסוגים של מערכי מחקר כזה. נבחן דוגמאות מעבודות וממאמרים שפורסמו בכתבי עת, ונבין לאורם את אופן עריכת המחקר וכן את הדרכים להצגת המתודולוגיה והממצאים. למשתתפים תהיה הזדמנות להציג סוגיות העולות ממחקריהם ומניסיונם, ולדון בהן.

קהל היעד
הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי החברה וההתנהגות, שיש להם היכרות עם יסודות המחקר האיכותני והכמותי ומעוניינים להרחיב את היכרותם עם הגישה של שילוב שיטות מחקר.

תרומת הסדנה

הכרת הרקע, התפיסות והמיצוב של מחקר Mixed Methods .
הכרת מטרות וסוגים של מערכי מחקר משולב שיטות, כולל אופן כתיבתו והצגתו.
מיקום: הסדנה מקוונת ותתקיים בזום. קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

מחיר: 300 ש"ח
למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10058/
להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901401/03-6901426

https://store.macam.ac.il/store/workshops/10058/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה