< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרס אלסברג בחקר הארכיונאות [האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע] דדליין=15.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071015/

קול קורא

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין בזאת הצעות והמלצות למועמדויות לפרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשפ"ב.

הפרס יחולק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע שיתקיים ברבעון האחרון של 2021.

 

בהתאם למורשתו של פרופ' אלסברג הפרס יוענק לחוקר/ת שכתב/ה מחקר בתחומי הארכיונאות או בנושאים משיקים בתחום מדעי המידע העונים להגדרות המופיעות מטה ( אינם/ן חייבים/ות להיות חברי האיגוד).

העבודה הזוכה, בגרסה לפרסום, תופיע בפרסומי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. הזוכה זכאי/ת לפרסם את עבודתו/ה בכל במה אחרת.

 

זכאים להגיש מועמדות לפרס:

פרס לחוקר/ת – יכול/ה להגיש מועמדות מי שקיבל/ה תואר אקדמי – תואר שני ותואר שלישי על עבודת התזה (לאחר שעברה שיפוט), כמו כן חוקרים עצמאיים, בעלי תואר שני לפחות על עבודת מחקר בתחום הארכיונאות או תחומים משיקים כגון ספרנות, מידענות לימודי תרבות (בנושאים המפורטים בהנחיות).

העבודות יעברו שיפוט על ידי ועדת הפרס.

 

הנחיות להגשת המועמדות:

לפרס לחוקר/ת יוגשו עבודות תיאורטיות, כוללניות ו/או מקרי מבחן במתכונת של חיבוריים מחקריים: הצגת הנושא, שאלת או שאלות מחקר, ספרות מקצועית, דיון, סיכום ומסקנות.

להגשת מועמדות יש למלא טופס חוקר/ת

העבודה תוגש עד לתאריך 1 15/10/202ותשלח בדו"אל לוועדת הפרס:

 

מאשה זולוטרבסקי בר : prasim@zmasha.mm.st

נוני ירון: haverot.aia@gmail.com

 

נושאים רלוונטיים למחקר בתחום מדע הארכיונאות, ובתחום מדעי המידע:

הערכת חומר ארכיוני

מטה דאטה ואיחזור מידע בארכיון

שירות והנגשה למשתמשים בארכיון

חקר משתמשי ארכיון

טיפול בחומר אור-קולי ארכיוני

דיגיטיזציה של חומר ארכיוני

ניהול רשומות מסורתיות ודיגיטליות

אתרי אינטרנט בשירות הארכיון

ארכיונים אישיים

ארכיונים עסקיים

חשיפת חומר ארכיוני וחופש המידע

שימור ושיקום של חומר ארכיוני

ארכיונים כסוכני חינוך, תרבות, זהות וכו'

ניהול סיכונים והתאוששות מאסון בעבודת הארכיון

היבטים משפטיים ואתיים בעבודת הארכיון

אתרי אינטרנט כחומר ארכיוני והטיפול בו

 

טופס הגשת מועמדות לפרס לחוקר/ת :

 

שם : _______________

 

משפחה : _______________

 

כתובת : _______________

 

דוא"ל : _______________

 

טלפון : _______________

שם העבודה:__________________________

סוג העבודה:

תזה:_____ דוקטורט:_______ מחקר עצמאי:_______

נושא המחקר:_________________________

שם המוסד:___________________________

שם המנחה:¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________

תאריך פרסום העבודה:___________________

תאריך סיום העבודה:_________________

 

לטופס יש לצרף צילום תעודה/אישור אקדמי, העבודה, ותקציר שיכלול את כל הרכיבים המחקריים של העבודה (נושא, שאלות מחקר/השערות, שיטות מחקר, הליך ומסקנות)

https://www.archives.org.il/cgi-webaxy/item?778

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה