< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: מפנה ליטורגי' באשכנז?: שיקולים מתודולוגיים (אליזבת הולנדר) [אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1070111/

Elisabeth Hollender, "A 'Liturgical Turn' in Ashkenaz? Methodological Considerations", Shmuel Feiner (ed.), Braun Lectures in the History of the Jews in Germany, Ramat-Gan 2021, 22, pp. 1-34.

הוצאת הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה

המאמר מציע דיון מחדש בטקסטים ליטורגיים בכלל, ובליטורגיה היהודית בפרט. הכותבת מבקשת להתייחס למה שהיא מכנה "מפנה ליטורגי", לפיו הליטורגיה מסייעת בשחזור פרקים בהיסטוריה היהודית במרחב הדובר גרמנית. הטקסטים הליטורגיים – מזמורים, פיוטים וקטעי תפילה – מאפשרים להבין את האופן שבו התגבשה הזהות היהודית. גם אם הליטורגיה התבטאה בעל-פה בשעת הפולחן, היא מבוססת בסופו של דבר על טקסטים כתובים, שמאפשרים ללמוד לא רק על הקשר אל מול האל, אלא גם על היחסים בתוך הקהילה היהודית עצמה. הכותבת מציעה במאמר להפוך את חקר הליטורגיה לקטגוריה אנליטית בפני עצמה במחקר הנוגע להיסטוריה תרבותית.

 

https://drive.google.com/file/d/19LdBMfyC9QmEley_wYJ2vdP-LP5yWy54/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה