< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // דוח: התאמת תכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21. דוח מסכם של ועדת מומחים (ענת זוהר, עודד בושריאן) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1062816/

התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה -21. סיכום עבודתה של ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות

פרופ' ענת זוהר, עודד בושריאן

זוהר, ע', ובושריאן, ע' (עורכים) (2020). התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה 21- — סיכום עבודתה של ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות. ירושלים: יוזמה — מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

יוזמה — מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ובהזמנת משרד החינוך.

מה צריכים התלמידים והתלמידות בישראל ללמוד בבתי הספר במאה ה-21 ?אילו שינויים יש לבצע בתוכניות הלימודים ואילו חומרי לימוד ראוי להעמיד לרשות התלמידים והתלמידות כדי שיתמכו באופן מיטבי בלמידה? המסמך שלפנינו דן בשאלות אלה ומציע להן מענה.

תוכן עניינים

תקציר עיקרי ההמלצות

מבוא: מערכת החינוך ומטרות תוכניות הלימודים במציאות משתנה

שער ראשון

פרק 1 :ידע עדכני על למידה ועל התפתחות המוח

פרק 2 :ידע, חשיבה ואיך מנחילים אותם

פרק 3 :פירוט מרכיבי תוכנית הלימודים בישראל במאה ה-21

פרק 4 :הצעה למבנה תוכנית הלימודים בישראל

שער שני

פרק 5 :חומרי לימוד במאה ה-21 והשימוש בהם

פרק 6 :שיקולים ואתגרים בפיתוח, הטמעה ושימוש מיטביים של חומרי לימוד דיגיטליים

פרק 7 :שיקולים בשימוש בחומרי לימוד דיגיטליים לצורך קידום למידה אוטונומית לאורך החיים

פרק 8 :שיקולים בתהליכי פיתוח, בחירה ואישור של חומרי לימוד דיגיטליים

מקורות

נספחים

נספח 1 :תקצירי קורות חיים של חברי ועדת המומחים

נספח 2 :עבודות קודמות של היוזמה הקשורות לעבודת הוועדה

 

http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21219

מפרסם ההודעה
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה