< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: חבר/ת סגל בכיר/ה בחוג לפילוסופיה [תל אביב] דדליין=12.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1062612/

משרה פנויה לחבר/ת סגל בכיר/ה בחוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב

החוג לפילוסופיה פונה למועמדות ולמועמדים למשרה תקנית בכירה בתחום הפילוסופיה. המכרז פתוח לחוקרות ולחוקרים שתחום התמחותם/ן:
אתיקה ו/או פילוסופיה פוליטית באוריינטציה היסטורית/קונטיננטלית עם העדפה למחקר פילוסופי בבעיות עכשוויות
החוג מחפש אחר מועמדות ומועמדים מצטיינים בתחום האתיקה והפילוסופיה הפוליטית במסגרת המחשבה הקונטיננטלית הפוסט-קאנטיאנית. יכולות הוראה ומחקר באחד מהתחומים הבאים יהוו יתרון: מגדר ומגוון (בפרט, פילוסופיה פמיניסטית), סביבה ואקולוגיה, משבר הדמוקרטיה, גזענות ופוסט-קולוניאליזם, כמו גם ההיסטוריה של הפילוסופיה החדשה.
על המועמדים להוכיח מומחיות בתחומים המוגדרים לעיל, להציג פרסומים בבמות אקדמיות, ניסיון במחקר ובהוראה, כמו גם, מחויבות לגמישות הוראתית, להגשה לקרנות מחקריות ולמעורבות בחיי הקהילה האקדמית.
איוש המשרה יחל בסמסטר השני של שנת 2021-2022 או אוקטובר 2022 (ייקבע סופית בהמשך). ההוראה היא בשפה העברית. אפשרית הוראה באנגלית במהלך השנתיים הראשונות לקבלת המינוי.
המשרה פתוחה למועמדים/ות בעלות תואר ״דוקטור לפילוסופיה״ או מי שיקבלו תואר זה לפני תחילת העסקתם. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.
הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי נוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמדות והמועמדים.
המועמדים מוזמנים לשלוח אל פרופ' חגי כנען, ראש החוג לפילוסופיה, באוניברסיטת תל-אביב, דוא"ל kenaan@tauex.tau.ac.il קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות; תיאור קצר של מחקר עתידי, וכן שמות וכתובות מייל של שלוש/ה חוקרים/ות בעלי מעמד אקדמי בכיר שהסכימו לתת המלצות למועמדים/ות.
מועמדים/ות שיעברו לשלב השני יתבקשו לדאוג לכך ששלושה מכתבי המלצה מחוקרים/ות בעלי מעמד אקדמי בכיר יישלחו ישירות על-ידי הממליצים/ות לכתובת הנ"ל.
המועד האחרון להגשת המועמדות: אוגוסט 12, 2021.
המשרה פתוחה לכל המועמדים/ות שעומדים/ות בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי. החוג שומר לעצמו הזכות לאתר באופן עצמאי מועמדים/ות שיתווספו לרשימת הפונים הכוללת.

מפרסם ההודעה
נוה פרומר nfrumer@tauex.tau.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה