< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: מענקי מחקר בנושא של קידום שוויון מגדרי בשוק העבודה [חיפה] דדליין=23.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1062116/

הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מזמין חוקרות וחוקרים מתחומי משפטים, מדעי החברה והחינוך להגיש הצעות למחקרים במגוון מתודולוגיות, שיעסקו בהיבטים מגדריים שונים של שוק העבודה.
תחומים אפשריים למחקרים מוצעים: פערי שכר מגדריים, הורות ועבודה, הטרדה מינית, התנכלות תעסוקתית, ייצוג הולם, מגדור תעסוקתי, חסרים וחסמים בחקיקת עבודה קיימת, חינוך ככלי לקידום שוויון מגדרי בעבודה ועוד. על המחקרים להיות רלוונטיים למשק הישראלי ולכלול המלצות מדיניות קונקרטיות.

גובה המענקים: עד 5000 ₪. את סכום המענק ניתן יהיה לנצל לפעילות מחקרית אופיינית כגון העסקת עוזרי/ות מחקר, תרגום, עריכה, ייעוץ סטטיסטי וכדומה.
תקופת המענק: שנה (אוגוסט 2021 – יולי 2022)
אופן הגשת הבקשה: למייל – genderlawcenter@gmail.com
מועד אחרון להגשת הבקשה: 22.6.21
על הבקשה לכלול את המרכיבים הבאים:
– תיאור נושא המחקר, מטרת המחקר, שיטות הביצוע והתרומה המחקרית המצופה (עד 3 עמודים).
– לוח זמנים משוער והערכה תקציבית.
– קורות חיים ורשימת פרסומים.

מקבלי המענקים יתחייבו להשתתף בשולחן עגול או בכנס, שיערוך הפורום ולהציג את ממצאי המחקר; יציינו את שם הפורום בכל פרסום שינבע מהמחקר הממומן; יאפשרו לפורום לפרסם את עיקרי המחקר באתר הפורום.

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לפורום באמצעות כתובת המייל המצוינת לעיל.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה